Tekninen lautakunta, kokous 8.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Viher- ja ulkoalueiden hoitaminen 2021

AurDno-2019-202

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Viher- ja ulkoilualueiden käyttö- ja hoitosuunnitelma kuvaa teknisen osaston hoidossa olevat viher- ja ulkoilualueet sekä niiden hoidon laatutason. Suunnitelmassa kuvatun laatutason saavuttaminen on riippuvainen käytettävissä olevien resurssien määrästä. Vuonna 2019 viheralueet hoidettiin kuntouttavan työtoiminnan, Käyrän vankilan ja kesätyöntekijöiden työpanoksen avulla. Vuonna 2020 oli määräaikainen puistotyöntekijä n.6kk määräaikaisessa työsuhteessa. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja Käyrän vankilasta ei ole saatavilla sopivaa työvoimaa vuodelle 2021. Tekninen toimi esittää vuodelle 2021 määräaikaisen puistotyöntekijän ja 6 kesätyöntekijän palkkaamista. Caruna on myös myöntänyt Auran kunnalle 4000€ suuruisen määrärahan kesätyöntekijöiden palkkausta varten. Kesätyöntekijöitä on hakenut töihin 31kpl ja heistä on pyritty valitsemaan kesätöihin (Tekninen toimi 8, Vapaa-aika toimi 4-6, päiväkoti 2-3 ja kirjasto 2). Tekninen toimi haastattelee heistä 8:saa ja valitsee 6kpl.

Puistotyöntekijän päätehtävät on viheralueiden nurmenleikkuu ja kesätyöntekijöiden ohjaus. Koska puistotyöntekijän suuri työmäärä painottuu varsinaiseen kasvukauteen, työsuhteen kesto on 26.4-01.11.2020, n.6kk. Kasvukauden tehtäviin kuuluu myös pensaiden ja puiden hoitoleikkuu, istutettujen alueiden hoito ja kunnossapito, yleisten alueiden siisteys, kesätyöntekijöiden ohjaaminen, nurmikonleikkuu, ruusuistutusten leikattu, lannoitus, kitkentä, maan muokkaus, kastelu, lannoitus, kesäkukat, haravointi, syys-lehdet, jne…..

Kunnan hoitovastuulla olevaa viheraluetta on yhteensä noin 12 ha. Näistä 4,3 ha on ruohonleikkurilla hoidettavaa ja niittämällä hoidettavaa aluetta 7,7 ha. Kunnalla ei ole niitto alueiden hoitoon soveltuvaa kalustoa eikä henkilöresursseja.

Ruohonleikkurilla hoidettavat alueet on tehty omana työnä, kunnan omilla leikkureilla.

Asemakaava-alueella on nurmikoiden hoitamista varten on ollut kaksi päältä ajettavaa leikkuria. Toinen leikkuri on ajettu loppuun ja tilalle pitää hankkia uusi vastaavilla ominaisuuksilla. Talousarvioon on varattu erikseen rahaa uuden koneen hankintaan. Vaihtoehtona on leasingvuokra ja osamaksulla rahoitus. Leasingissa kunta kilpailuttaa koneen normaalin menettelyn mukaan ja leasingyhtiö laskuttaa kuntaa kuukausimaksuperiaatteella. Kunta saa koneen omistukseensa ja vakuutena toimii leasingin kohde. Koko kuntaa koskevasta leasingrahoitusmenettelystä on käyty alustavia neuvotteluja Kuntarahoituksen kanssa. Kyseeseen tulevan koneen hinta on varustelusta riippuen noin 6 000 - 8 000 euroa. Leasing tehdään tyypillisesti 3-5 vuodeksi ja vuosikustannus on 1500–2000 euron luokkaa, tämä kustannus on laskettu teknisen lautakunnan talousarvioon. Tekninen toimi kilpailuttaa leikkuri hankinnan ja hankkii koneen kesäkaudeksi 2021.

Niittoalueet on hoidettu paikallisten urakoitsijoiden ostopalveluna, ajokertojen määrä on riippunut kasvuolosuhteista. Ajokerrat on tilattu teknisen toimen oman harkinnan mukaisesti. Alueet on hoidettu urakkaluonteisesti viimeksi 2014-2015, tämän jälkeen niitot on tehty tarpeen mukaan tuntityönä n. kaksi kertaa vuodessa.

Viher- ja ulkoilualueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmaa käsitellään kokouksessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Kunnanhallitus käsittelee määräaikaiselle puistotyöntekijälle täyttölupaa erikseen. Mikäli puistotyöntekijälle myönnetään täyttölupa Tekninen lautakunta päättää että viher- ja puistoalueet hoidetaan teknisen toimen esityksen mukaisesti.

Uusi ajettava leikkuri hankitaan kuntarahoituksen leasingsopimuksella.

Tekninen lautakunta hyväksyy viher- ja ulkoilualueiden käyttö- ja hoitosuunnitelman.

Kesätyöntekijöitä palkataan 2-4 viikon mittaisiin työsuhteisiin esitystekstin mukaisesti.

Niittotyöt tilataan erillisenä tuntityönä suunnitelman mukaisesti.

Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen.

15 vuotiaiden kesätyöntekijöiden palkkaamisesta keskusteltiin, mutta toistaiseksi kesätyöntekijöiden haku pidetään 16-18 vuotiaissa.

AVI:lle tehdään erikseen ilmoitus nuorista työntekijöistä.

Mikäli kunnanhallitus ei anna puistotyöntekijälle täyttölupaa, asiaa käsitellään uudestaan seuraavassa teknisen lautakunnan kokouksessa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Auran kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.  

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Auran tekninen lautakunta
Postiosoite:  PL 24, 21381 AURA
Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8, 21380 AURA
Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi
Puhelinnumero: 02 486 430 (vaihde)
Aukioloaika: ma-to klo 8.00-16.00, pe 8.00 - 14.45

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran keskushallinosta. Yhteystiedot; ks. edellä.