Vapaa-aikalautakunta, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Kulttuuritoimen kohdeavustukset

AurDno-2019-498

Valmistelija

  • Mirka Alhonen, mirka.alhonen@aura.fi

Perustelut

Kulttuuritoimen kohdeavustukset ovat olleet haettavissa marraskuun 2019 ajan. Perusavustuksina jaettiin yhteensä 1600 €. Näin ollen kohdeavustuksina jaettavaksi jäi 400 €.

Kulttuuritoimen avustusten myöntämisessä noudatettavat periaatteet:
Auran kunnan kulttuuritoimen avustusten tarkoituksena on edistää auralaisten kulttuurialan harrastusmahdollisuuksia sekä lisätä kunnan viihtyisyyttä tuottamalla kulttuuripalveluja kaikenikäisille kuntalaisille. Kohdeavustusta myönnetään paikalliseen kulttuuritoimintaan.

Kulttuuritoimen kohdeavustusta myönnetään seuraaville hakijatahoille:
– Auran alueella toimintaa järjestäville yhdistyksille ja ryhmille
– Harkinnan mukaan yksityishenkilöille, jotka harjoittavat kulttuuritoimintaa Auran kunnan alueella
– Kohdeperusteisesti kulttuuri- ja taidetapahtumien järjestämiseen, kotiseutu- ja kulttuuriperintötyöhön sekä muihin kulttuuritoiminnaksi katsottaviin hankkeisiin.
– Yksityisille henkilöille taideapurahana tai kulttuuritutkimuksen apurahana

Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä neljä, joista yksi vedettiin takaisin. Käsittelyyn tuli siis kolme hakemusta.

Hakija (Haettu summa)

Auran Ketterät Eläkeläiset (150 €), kerhokokoontuminen/yhteislauluja haitarin säestyksellä, runo- ja lukuesityksiä, arpajaisia, bingoa, joululounas, kesäkokoontuminen, kesäteatteriretki.

Auran Nuorisoseura ry (600 €), sirkuskoulu lapsille, akrobatiasirkus nuorille, väri-ilottelu vanhemmalle väelle, lasten teatterileiri.

Auran Nuortentalosäätiö (200 €), lauantaitanssit sekä perusäänentoisto.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mirka Alhonen, mirka.alhonen@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta päättää jakaa kohdeavustukset seuraavasti:

Auran Ketterät Eläkeläiset 0 €

Auran Nuorisoseura 400 €

Auran Nuortentalosäätiö 0 €

Perustelut päätösehdotukselle:

- Auran Ketterien Eläkeläisten hakemuksesta puuttui olennaisesti sellainen kulttuurisisältö, johon avusta olisi voitu myöntää kuittien perusteella eikä sitä oltu eritelty riittävästi, sekä osa liitteistä.

- Auran Nuortentalosäätiön hakemuksen liitteistä puuttuu säännöt, vuoden 2018 tilinpäätös ja allekirjoitettu toiminnantarkastus.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Hakijat

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Auran vapaa-aikalautakunta

Auran kunta

PL 24, Nikkarinkuja 8

21381 AURA

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,  kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,  seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.