Vapaa-aikalautakunta, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Tekonurmen käyttömaksut 2020

AurDno-2019-521

Valmistelija

  • Mirka Alhonen, mirka.alhonen@aura.fi

Perustelut

Tekonurmen käyttömaksut on päätettyt tarkistaa vuosittain (vapaa-aikalautakunnan päätös 22.06.2010 §26).

Yleishyödylliset yhdistykset, joiden toiminta kohdistuu Auran alueelle ovat saaneet käyttää tekonurmea liikunnalliseen toimintaan ilman käyttömaksua. Muut tahot ovat maksaneet käytöstä 40e/h (ei sis. alv). Yleishyödylliset yhdistykset, joiden toiminta kohdistuu Auran alueelle, ovat olleet etusijalla tekonurmen vuoroja jaettaessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mirka Alhonen, mirka.alhonen@aura.fi

Yleishyödylliset yhdistykset, joiden toiminta kohdistuu Auran alueelle saavat edelleen käyttää tekonurmea liikunnalliseen toimintaan ilman käyttömaksua. Muut tahot 40e/h (ei sis. alv.).

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kirsi Kulmala, tekninen toimi, Ville Kouki

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Auran vapaa-aikalautakunta

Auran kunta

PL 24, Nikkarinkuja 8

21381 AURA

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,  kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,  seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.