Vapaa-aikalautakunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Ansioituneiden auralaisten 2020 palkitseminen

AurDno-2020-390

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Perustelut

Vapaa-aikatoimi on huomioinut vuosittain Auran markkinoiden yhteydessä liikunnassa, nuoriso- ja kulttuurityössä ansioituneita auralaisia yksityishenkilöitä. Huomioitavista on pyydetty ehdotuksia järjestöiltä ja yksityishenkilöiltä.

Kriteereinä on pidetty liikunnan ja urheilun puolella MM-, EM- tai SM-tason menestystä kuluneena vuonna ja nuorisotyön sekä kulttuurin puolella merkittävää työtä paikallistasolla. Lautakunnan jäsenet ovat olleet palkitsemassa ansioituneita auralaisia.

Ehdotus

Esittelijä

Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Julistetaan auki ansioituneiden auralaisten haku 2020 yllä mainituin kriteerein. Vapaa-aikalautakunta päättää huomioitavat henkilöt vuoden 2021 ensimmäisessä kokouksessaan.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.

Valmistelija

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Perustelut

Huomioitavista on pyydetty ehdotuksia järjestöiltä ja yksityishenkilöiltä. Vapaa-aikatoimeen on tullut joulukuuhun mennessä yksi ehdotus ansioituneesta henkilöstä. Ehdotettu henkilö on vuoden 2020 aikana tehnyt näkyvää ja vaikuttavaa nuorisotyötä auralaisten nuorten hyväksi.
 

Vuoden 2019 ansioituneet auralaiset jäivät ilman palkitsemisseremoniaa, koska Auran markkinat 2020 peruttiin vallitsevan pandemiatilanteen takia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Vuoden 2020 ansioituneena auralaisena palkitaan Auran markkinoilla klo 12 Anna-Sofia Holppi seuraavin perustein:

- Holppi on ollut mukana 4H-nuorisotyössä jo 10 vuotta. Aluksi hän toimi kerhon ohjaajana, nykyään hän koordinoi ja järjestelee 4H-kerhoja Aurassa.

- Kolmen vuoden ajan 4H-toiminta on tullut näkyvämmäksi Aurassa nuorten Torikahvilan ja Joulukaupan myötä - näistä suurin kunnia ja vastuu on ollut Anna-Sofialla.
Holppi on ollut mukana myös leiritöissä ohjaus- ja järjestelytehtävissä sekä kolmena kesänä leiriemäntänä yhteisleireillä. 

- Anna-Sofia käytännönläheinen tapa toimia sopii hyvin Auran nuorisolle suunnattuun 4H-työhön. Hänellä on hyvä maku, upeat kädentaidot ja intoa kokeilla uusia erilaisiakin toimintatapoja, joista Joulukauppa on hyvä esimerkki.

- Vaikka Holpin kotiosoite löytyy Turun puolelta, hänen toimintansa Aurassa on näkyvää ja merkittävää.

 

Ansioituneiden auralaisten hakua jatketaan vielä tammikuun ajan kunnan sosiaalisen median kautta. Mahdollisista lisäpalkittavista sovitaan lautakunnan kesken sähköpostitse.

Vapaa-aikalautakunnan valitsemat Eero Uusitalo ja Jonna Vahtera palkitaan vuoden 2019 ansioituneina auralaisina yhdessä vuoden 2020 ansioituneiden kanssa.

Päätös

Jatketaan hakuaikaa 19.2.2021 asti ja asia käsitellään seuraavassa kokouksessa hakuajan päätyttyä.


Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Auran vapaa-aikalautakunta

Auran kunta

PL 24, Nikkarinkuja 8

21381 AURA

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,  kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,  seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.