Vapaa-aikalautakunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Kokouksen työjärjestys

Valmistelija

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Perustelut

Avattuaan kokouksen puheenjohtajan on todettava kokouksessa läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa kukin on paikalla.

Lisäksi puheenjohtajan on todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous on kutsuttu laillisesti koolle kun kaikki lautakunnan varsinaiset jäsenet ovat saaneet kokouskutsun lautakunnan päättämässä määräajassa (4 päivää ennen).

Toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Kokouksen asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös

Hyväksytään päätösehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Auran vapaa-aikalautakunta

Auran kunta

PL 24, Nikkarinkuja 8

21381 AURA

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,  kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,  seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.