Vapaa-aikalautakunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Kulttuurisen Nuorisokahvila Cafescon käyttömaksut 2021

AurDno-2020-520

Valmistelija

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Perustelut

Vapaa-aikalautakunta on päättänyt Cafescon käyttömaksuista seuraavaa vuodelle 2020:


- maksuton yleishyödyllisille yhdistyksille, joiden toiminta kohdistuu Auran alueelle
- yksityishlöt 10€/h
- muut tilankäyttäjät 20€/h, kesäkaudella koulujen loma-aikana muut käyttäjät 10€/h

- 4 tuntia tai sitä pidemmistä tilakäytöistä peritään yksityishenkilöiltä 40€ ja muilta tilakäyttäjiltä 80€, päivävuokra koostuu maksimissaan 8h päivittäisestä käytöstä.

Muut käyttäjät: yhdistykset joiden toiminta ei kohdistu Auran alueelle, yritykset ja maksullisia tilaisuuksia järjestävät tahot.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Kulttuurisen Nuorisokahvila Cafescon käyttömaksut vuonna 2021:


- maksuton yleishyödyllisille yhdistyksille, joiden toiminta kohdistuu Auran alueelle
- yksityishlöt 10€/h
- muut tilankäyttäjät 20€/h, kesäkaudella koulujen loma-aikana muut käyttäjät 10€/h
- 4 tuntia tai sitä pidemmistä tilakäytöistä peritään yksityishenkilöiltä 40€ ja muilta tilakäyttäjiltä 80€, päivävuokra koostuu maksimissaan 8h päivittäisestä käytöstä.

Maksut peritään etukäteen avaimen noudon yhteydessä.

Muut käyttäjät: yhdistykset joiden toiminta ei kohdistu Auran alueelle, yritykset ja maksullisia tilaisuuksia järjestävät tahot.

Päätös

Hyväksytään päätösehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kirsi Kulmala, Tiia Koski

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Auran vapaa-aikalautakunta

Auran kunta

PL 24, Nikkarinkuja 8

21381 AURA

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,  kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,  seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.