Vapaa-aikalautakunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Kulttuuritoimen kohdeavustukset 2020

AurDno-2020-519

Valmistelija

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Perustelut

Kulttuuritoimen kohdeavustukset ovat olleet haettavissa marraskuun 2020 ajan. Perusavustuksina jaettiin yhteensä 650€. Näin ollen kohdeavustuksina jaettavaksi jäi 500€.

Kulttuuritoimen avustusten myöntämisessä noudatettavat periaatteet:

Auran kunnan kulttuuritoimen avustusten tarkoituksena on edistää auralaisten kulttuurialan harrastusmahdollisuuksia sekä lisätä kunnan viihtyisyyttä tuottamalla kulttuuripalveluja kaikenikäisille kuntalaisille. Kohdeavustusta myönnetään paikalliseen kulttuuritoimintaan.

Kulttuuritoimen kohdeavustusta myönnetään seuraaville hakijatahoille:

– Auran alueella toimintaa järjestäville yhdistyksille ja ryhmille
– Harkinnan mukaan yksityishenkilöille, jotka harjoittavat kulttuuritoimintaa Auran kunnan alueella
– Kohdeperusteisesti kulttuuri- ja taidetapahtumien järjestämiseen, kotiseutu- ja kulttuuriperintötyöhön sekä muihin kulttuuritoiminnaksi katsottaviin hankkeisiin.
– Yksityisille henkilöille taideapurahana tai kulttuuritutkimuksen apurahana

Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä yksi kappale.

Hakija (Haettu summa)

Auran Nuorisoseura ry (400 €), kolmen taidepainotteisen kerhon ohjaajien palkkakuluihin; Akrobatiasirkus, kaksi ryhmää, sekä yksi Taide/liikunta -ryhmä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta päättää jakaa kohdeavustukset seuraavasti:

Auran Nuorisoseura 400 €.

Päätös

Hyväksytään päätösehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Auran Nuorisoseura ry

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Auran vapaa-aikalautakunta

Auran kunta

PL 24, Nikkarinkuja 8

21381 AURA

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,  kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,  seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.