Vapaa-aikalautakunta, kokous 21.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Vapaa-aikasihteerin viransijaisen valinta

AurDno-2020-448

Valmistelija

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Perustelut

Vapaa-aikasihteeri Marjaana Tammiselle on myönnetty virkavapaa ajalle 27.10.2020-9.9.2021. Auran kunnanhallitus on myöntänyt täyttöluvan sijaisen palkkaamiseksi 14.9.2020 §150.

Vapaa-aikasihteerin sijaisuuden hakuilmoitus oli nähtävillä kuntarekryssä ja TE-palveluiden sekä kunnan omilla verkkosivustoilla ajalla 22.9.-11.10.2020. Lisäksi auki olevasta viransijaisuudesta tiedotettiin Jobillan kampanjan muodossa. Työhaastatteluun to 15.10.2020 kutsuttiin viisi hakijaa, joista yksi perui tulonsa. Haastattelijoina toimivat: vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja Minna Anttonen ja vapaa-aikasihteeri Marjaana Tamminen.

Tehtävän palkkaluokka on 02VAP020 TVA 2 mukainen: 2608,89 €/kk.
 

Hallintosääntö 41 § Palvelussuhteeseen ottaminen:
- Lautakunta päättää oman toimialansa itsenäisessä asemassa ja esimiesasemassa olevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnasta.
- Esimies valitsee alaisuudessaan työskentelevän henkilöstön, ellei valintaa suorita lautakunta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta valitsee vapaa-aikasihteerin viransijaisen ajalle 27.10.2020-9.9.2021.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta valitsee vapaa-aikasihteerin viransijaiseksi hakemusten, haastattelujen ja käytettävissä olevan tiedon perusteella Anna Hellsténin ja varalle Teija Aartola-Jalosen.


Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Auran vapaa-aikalautakunta

Auran kunta

PL 24, Nikkarinkuja 8

21381 AURA

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,  kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,  seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.