Vapaa-aikalautakunta, kokous 21.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kulttuuritoimen perusavustukset 2018

AurDno-2018-91

Valmistelija

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Perustelut

Kulttuuritoimen talousarviossa avustuksiin on varattu vuonna 2018 yhteensä 2.000 €.  Vuonna 2018 kulttuuritoimen avustukset jaetaan perusavustuksena ja kohdeavustuksena (vapaa-aikaltk 8.3.2018 §12). Kulttuuritoimen perusavustukset olivat haettavana huhtikuun 2018 ajan.

Kulttuuritoimen avustusten myöntämisessä on noudatettu seuraavia periaatteita:
Auran kunnan kulttuuritoimen avustusten tarkoituksena on edistää auralaisten kulttuurialan harrastusmahdollisuuksia sekä lisätä kunnan viihtyisyyttä tuottamalla kulttuuripalveluja kaikenikäisille kuntalaisille. Kohdeavustusta myönnetään paikalliseen kulttuuritoimintaan.

"Kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. "(Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/92, §2.)

Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät seuraavat auralaiset yhdistykset:
- MLL Auran yhdistys ry (tanssitan vauvaa, satutunnit, lasten kauneimmat joululaulut, 95v.juhla, lasten musiikkiyhtye)
- Taideyhdistys Ars Auranmaa ry (Runon ja suven ilta, jurytettu "Kesäkuvia" -näyttely)

Vuonna 2016-2017 myönnetyt sekä kuluvana vuonna 2018 haetut perusavustussummat nähtävissä alla:


HAKIJA                               2016         2017          2018

Auran                                   300                                               
kirkonkulman                                                                  
kyläyhdistys ry

Auran Martat ry                    200                         

Auran Nuorisoseura ry         500

MLL Auran                           400           200           500
yhdistys ry

Taideyhdistys                                                         200
Ars Auranmaa ry

Yhteensä                            1400          200           700                                                            

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta myöntää vuodelle 2018 kulttuuritoimen perusavustukset seuraavasti:
MLL Auran yhdistys ry                             500e
Taideyhdistys ARS Auranmaa                 200e

Huom.
- Tuen maksamisen edellytyksenä on että kaikki avustusohjeessa pyydetyt liitteet toimitettava ennen tuen maksamista.
- Avustusta saanut yhdistys on velvollinen antamaan lautakunnalle seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä selvityksen myönnettyjen varojen käytöstä sitä varten laaditulle raportointilomakkeelle. Yhdistyksen saama avustus tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Mikäli yhdistys ei anna hyväksyttävää selvitystä saamansa avustuksen käytöstä voidaan myönnetty avustus periä takaisin..
- Mikäli yhdistys on jo saanut avustusta Auran kunnalta toimintaansa, tätä avustusta ei voida käyttää jo tuetun toiminnan tukemiseen.

Jäljelle jäävä summa 1.300e julistetaan haettavaksi kohdeavustuksena.
       

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan, seuraavalla lisäyksellä:
- Jatkossa yhdistys, joka ei ole toimittanut edellisen vuoden selvitystä määräaikaan mennessä, jätetään huomioimatta seuraavassa avustuksen jaossa.