Vapaa-aikalautakunta, kokous 24.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Aurasalin näyttelytilan nimitys ja toimintaohjeiden vahvistaminen

AurDno-2020-489

Valmistelija

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Perustelut

Aurasalin sekä kirjaston yhteydessä oleva näyttelytila on ollut aktiivisessa käytössä sekä paikallisten että vierailevien taiteilijoiden ja ryhmien osalta. Ennen korona-aikaa näyttelytila oli varattu yleensä noin vuodeksi eteenpäin. Koronan aiheuttamien turvajärjestelyjen takia näyttelytilaa on pidetty varatilana Yhtenäiskoululle, mutta kuluvan syyslukukauden lähiopetuksen aikana koulu ei ole tilaa tarvinnut. Tämän varautumisen takia uusia näyttelyvarauksia ei olla uskallettu ottaa entiseen malliin. Nyt alustavia varauksia on tehty toukokuun 2021 loppuun asti.

Näyttelytilan profiilin ja tunnettavuuden sekä käyttötarkoituksen vahvistamiseksi, sille tulisi valita virallinen nimi.

Lisäksi sen käytöstä tulisi linjata toimintaohjeet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta vahvistaa Aurasalin yhteydessä olevan näyttelytilan nimeksi Aurasalin galleria.

 

Vapaa-aikalautakunta vahvistaa Aurasalin gallerialle seuraavat toimintaohjeet:

 

- Aurasalin galleriaa hallinnoi vapaa-aikasihteeri, joka vastaa tilan varauksista.

- Varauksia otetaan vastaan kuukaudeksi kerrallaan.

- Tila on näytteilleasettajalle ilmainen.

- Varauksia otetaan vastaan järjestyksessä. Mikäli useita halukkaita hakee samalle kuukaudelle, pyritään tilanteeseen löytämään ratkaisu neuvottelemalla.

- Näytteilleasettaja vastaa itse kokonaisuudessaan näyttelyn ripustamisesta sekä purkamisesta. Myöskään vakuutuksia näyttelylle kunnan puolesta ei ole.

- Aurasalin galleria on avoinna kirjaston aukioloaikojen mukaan. Näyttelyyn liittyviä tilaisuuksia on mahdollista järjestää myös muina aikoina, mutta asiasta on sovittava etukäteen vapaa-aikasihteerin kanssa.

- Aurasalin galleriassa saa järjestää avajaisia sekä muita näyttelyyn liittyviä tapahtumia, mutta näiden järjestelyistä sekä kustannuksista vastaa näytteilleasettaja.

- Aukioloaikoina tai avoimissa tilaisuuksissa Aurasalin galleriassa ei saa tarjoilla tai nauttia alkoholia, koska tilassa voi olla alle 18-vuotiaita, eikä tilaa ole määritelty anniskelualueeksi.

- Tilan perussiivouksesta vastaa Arkea Oy, mutta näyttelystä tai sen tilaisuuksista aiheutuneet merkittävät sotkut siivoaa näytteilleasettaja. 

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Auran vapaa-aikalautakunta

Auran kunta

PL 24, Nikkarinkuja 8

21381 AURA

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,  kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,  seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.