Vapaa-aikalautakunta, kokous 24.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Vapaa-aikalautakunnan lausunto kouluverkkoselvityksestä

AurDno-2020-486

Valmistelija

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.6.2020 edellyttänyt kouluverkkoselvityksen laatimista vuoden 2021 alkuun mennessä. Selvityksessä tulee huomioida tulevaisuuden väestöennusteet. Selvitystyötä on tehty viranhaltijoiden toimesta muiden työtehtävien ohella. Virkamiestyöskentelyyn ovat osallistuneet hallintojohtaja Tuija Pellosmaa, rehtori Ville Kouki, rehtori Kaisa Olari ja varhaiskasvatuspäällikkö Anita Peltonen. Kiinteistöjen kunnon, ylläpidon ja kustannusten osalta työtä ovat tehneet tekninen johtaja Kari Tuohi ja rakennusmestari Pentti Urho. Vaikutuksia kunnan elinvoimaisuuteen arvioivat kehittämisjohtaja Anna-Mari Alkio ja kunnanjohtaja Mika Joki.

Valmisteilla oleva kouluverkkoselvitys esittelee Auran kouluverkkoa, sekä pohtii toimintojen keskittämistä Yhtenäiskoulun tiloihin. Tämä tarkoittaisi muutoksia Kirkonkulman koulun toimintaan. Nykytilassa Kirkonkulman koululla on toiminut kolme opetusryhmää: 1 – 2 vuosiluokat, 3 – 4 ja 5 – 6 vuosiluokat. Kolmen luokanopettajan lisäksi henkilöstöön kuuluu koulunkäynninohjaaja. Koululla käy lisäksi englannin opettaja kaksi päivää viikossa ja laaja-alainen erityisopettaja yhden päivän viikossa. Syksyllä 2020 perustettiin koululle pienryhmä vuosiluokille 1 – 6, jossa on erityisopettaja. Oppilaita on syksyllä 2020 yhteensä 47. Koulussa järjestetään aamu- ja iltapäivätoiminta.

Kuulutus kouluverkkoselvityksestä julkaistiin viikolla 40 kunnan internet-sivulla, some- kanavilla sekä Auranmaan viikkolehdessä. Samalla viikolla kaikkien koululaisten vanhemmille ja  varhaiskasvatuksen asiakkaille lähetettiin tiedote Wilman kautta. Kaikille viisi-vuotiaiden ja esiopetuksen oppilaiden vanhemmille sekä ala-koulun oppilaille lähetettiin Webropol-kysely viikolla 41. 

Auran Kirkonkulman koulun vanhempainkerho on jättänyt sivistyslautakunnalle vetoomuksen koulun puolesta. Vetoomuksellaan vanhempainkerho pyytää selvitys- ja kehitysaikaa vuosille 2020 - 2022, jotta päätös Kirkonkulman koulun jatkosta tehtäisiin kuntalaisia kuunnellen ja kuntastrategiaa noudattaen. 

Auran kouluverkkoselvityksen luonnos esittää viittä eri vaihtoehtoa kehityssuunnitelmaksi: 

- Vajaatoiminta 1: Kirkonkulman opetus luokkiin 1 – 3, 4 – 6, lisäksi erityisopetuksen pienryhmä. Oma aamu- ja iltapäivätoiminta koulunkäynninohjaajien työpanoksella. 

- Vajaatoiminta 2: Kirkonkulman koululla luokat 1 – 3 ja 4 – 6. sekä oma aamu- ja iltapäivätoiminta. Tekninen työ ja kielten opetus järjestettäisiin yhtenäiskoululta tulevan opettajan työpanoksella. Ei erityisopetusta.

- Vajaatoiminta 3: Kirkonkulman koululla luokat 1 -3 ja 4 -6. Koululla tuntiopettajana yksi opettaja, joka opettajaa kielet, erityisopettajan tunnit ja teknisen työn. Tällöin ei ole kielten, erityisopettajan ja teknisentyön opettajan siirtymää yhtenäiskoululta Kirkonkulmalle.

- Vaihtoehto 4: Kirkokulman koululla esiopetus ja alkuopetus, sekä 2 - 3 luokka. 

- Vaihtoehto 5: Kirkonkulman koulun lakkauttaminen ja siirtäminen osaksi yhtenäiskoulua.

 

Sivistyslautakunta on pyytänyt lausunnot kouluverkkoselvityksestä nuorisovaltuustolta, perusturvalautakunnalta, vapaa-aikalautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta 30.11.2020 mennessä.

Kouluverkkoselvityksen luonnoksen esittelemät supistukset Kirkonkulman koulun toimintaan liittyen leikkaavat suorasti Vapaa-aikatoimen toimintaa Aurasalin yhteydessä olevan näyttelytilan osalta. Mikäli Kirkonkulman koulu tai osa sen opetuksesta siirretään Yhtenäiskoulun tiloihin, on todennäköistä, että Yhtenäiskoulussa tullaan tarvitsemaan lisätilaa. Lisätilaa on suunniteltu selvityksen mukaan otettavan ensisijaisesti näyttelytilasta, Aurasalista sekä lohkaisemalla henkilökunnan nykyisistä sosiaalitiloista osa opetuskäyttöön.

Suoran toiminnan vaikutusten lisäksi kouluverkon supistaminen ja keskittäminen Yhtenäiskoulun tiloihin tuo todennäköisesti mukanaan kyseisille alakoululaisille sosiaalisia haasteita, jotka heijastuvat ensisijaisesti heidän hyvinvointiinsa ja näkyvät sitä kautta nuorisotoimen työskentelyssä. Vallitsevan korona-ajan sosiaalisista haasteista sekä yksilön että ryhmän näkökulmista, on kyseenalaista kuormittaa lasten ja nuorten sopeutumiskykyä entisestään tässä tilanteessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta antaa lausunnon kouluverkkoselvityksestä kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta.

Keskustelussa otetaan huomioon selvityksessä esitetyt vaihtoehdot kouluverkoston kehityssuunnitelmasta.

Päätös

Vapaa-aikalautakunnan mukaan koulun mahdollisella lakkauttamisella on vaikutuksia harrastus- ja liikuntamahdollisuuksiin Kirkonkulman alueella. Keskusta-alueen tilojen käyttö ainakin rajoittuisi.

Vapaa-aikalautakunta toivoo, ettei lisätä nuorten mahdollista pahoinvointia muutospäätösten tekemisellä poikkeusaikoina tai välittömästi niiden jälkeen ennen kuin tilanne on normalisoitunut. Toivotaan, että otetaan huomioon nuorten lisääntynyt oireilu päätöksiä tehdessä.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.