Vapaa-aikalautakunta, kokous 25.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Koivuniemen aukiolot, taksat ja käytänteet kesäkaudelle 2021

AurDno-2021-62

Valmistelija

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Perustelut

Koivuniemen taksat ja käytänteet 2021 liitteenä. Näiden toteutumisen ehtona on, että kunnanhallitus hyväksyy aluehoitajan tehtävän täyttöluvan. Jos täyttölupaa ei myönnetä, asia palautuu käsittelyyn.

Viikonloppujen aluehoitajan tehtäviä tarjotaan ensisijaisesti yhdistyksille. Korvaus aluehoitajan tehtävien hoitamisesta on 150 € sis. la ja su. Luhdin alakerta on aluehoitajien käytössä. Niihin viikonloppuihin, joihin ei saada yhdistyksiä, palkataan aluehoitaja erikseen (sama peruspalkka, kuin arkipäivien aluehoitajalla).

Auran kunnan hallintosääntö (s.18):
5 luku Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako, 27 § Vapaa-aikalautakunnan tehtävät ja toimivalta: Lautakunta vastaa Koivuniemen virkistysalueen kehittämisestä ja käytöstä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Taksat ja käytänteet liitteen ja pykälätekstin mukaisesti, jos kunnanhallitus hyväksyy aluehoitajan tehtävän täyttöluvan.

Päätös

Taksat ja käytänteet liitteen ja pykälätekstin mukaisesti, jos kunnanhallitus hyväksyy aluehoitajan tehtävän täyttöluvan. Poislukien Rantamökin vuokrausehdot, joita tarkennetaan ennen vuokraustoiminnan aloittamista.

 

Tiedoksi

Tekninen toimi, Toimistosihteerit

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Auran vapaa-aikalautakunta

Auran kunta

PL 24, Nikkarinkuja 8

21381 AURA

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,  kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,  seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.