Vapaa-aikalautakunta, kokous 25.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Koivuniemen virkistysalue leirikäytössä Puuhaleirin 2021 ajan

AurDno-2020-51

Valmistelija

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Perustelut

Auran virkistysalueella Koivuniemessä järjestettävä Puuhaleiri on päiväleiri yli 6-vuotiaille lapsille. Ohjelmaa on koko virkistysalueella laajasti neljässä eri toimintaryhmässä. Turvallisuussyistä alue tulee varata pelkästään leirikäyttöön ajalla 21.-23.6.2021 klo 9-16. Klo 16 jälkeen virkistysalueen yleisösauna ja muut palvelut ovat normaalisti kaikkien halukkaiden käytössä. Puuhaleirin järjestävät Auran vapaa-aikatoimi ja Liedon kunnan liikuntatoimi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Auran kunnan hallintosääntö (s.18):
5 luku Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako, 27 § Vapaa-aikalautakunnan tehtävät ja toimivalta: Lautakunta vastaa Koivuniemen virkistysalueen kehittämisestä ja käytöstä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Koivuniemen virkistysalue on Puuhaleirin käytössä 21.-23.6.2021 päivittäin klo 9-16.

Päätös

Koivuniemen virkistysalue on Puuhaleirin käytössä 21.-23.6.2021 päivittäin klo 9-16.

Tiedoksi

Tekninen toimi, toimistosihteerit

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Auran vapaa-aikalautakunta

Auran kunta

PL 24, Nikkarinkuja 8

21381 AURA

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,  kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,  seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.