Vapaa-aikalautakunta, kokous 25.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 LISÄPYKÄLÄ: Vapaa-aikalautakunnan sähköinen kokoustaminen (lisäpykälä)

AurDno-2020-542

Valmistelija

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Perustelut

Koronapandemian aikana Suomen hallitus, aluehallintovirasto sekä Varsinais-suomen sairaanhoitopiiri ovat määränneet tai suosittaneet kokoontumisrajoituksia alueelle vaihtuvan tautitilanteen mukaisesti. Lisäksi pandemiasta johtuen Aurassa on asetettu kunnan henkilöstölle laaja etätyösuositus.

Auran kunnan hallintosäännössä on määritelty toimielimen päätöksenteosta seuraavaa:

118 § Toimielimen päätöksentekotavat

Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous).

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).

Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.

119 § Sähköinen kokous

Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti.

Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta päättää ottaa käyttöön sähköiset kokoukset tarpeen vaatiessa.

Lisäksi Vapaa-aikalautakunta päättää, että kokouksiin voi tarvittaessa osallistua etänä, muiden kokoontuessa kokouskutsun mukaisesti valittuun paikkaan. Etäosallistuminen tapahtuu saman aikaisesti CaseM-kokoustilan sekä Teams-etäyhteyden välityksellä.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta päättää ottaa käyttöön sähköiset kokoukset tarpeen vaatiessa.

Lisäksi Vapaa-aikalautakunta päättää, että kokouksiin voi tarvittaessa osallistua etänä, muiden kokoontuessa kokouskutsun mukaisesti valittuun paikkaan. Etäosallistuminen tapahtuu saman aikaisesti CaseM-kokoustilan sekä Teams-etäyhteyden välityksellä.


Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Auran vapaa-aikalautakunta

Auran kunta

PL 24, Nikkarinkuja 8

21381 AURA

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,  kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,  seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.