Vapaa-aikalautakunta, kokous 25.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Vapaa-ajan lautakunnan 2021 talousarvion käyttösuunnitelma

AurDno-2021-66

Valmistelija

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.12.2020 §47 talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2023. Toimielinten tulee hyväksyä käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2021.

Talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia. Mikäli tehtäväalueen määräraha ei talousarviovuoden aikana riitä, on muutosesitys tehtävä valtuustolle, mikäli mahdollista ennen ylityksen toteutumista.

Vapaa-aikatoimen alustava käyttösuunnitelma on talousarvion 2021 mukainen. Valtuusto on vahvistanut määrärahat tehtäväalueille seuraavasti:

                                                                 menot          tulot               netto
vapaa-aikatoimi                                       -154 630      25 000          -129 630
kulttuuritoimi                                            -22 965        2 200            -20 765

 

Vuonna 2021 Vapaa-aikatoimi hallinoi lisäksi useita hankkeita seuraavasti:

  • Lasten ja nuorten paikallisen harrastustustoiminnan projekti 2021-2022 (Valtionavustus 90%)

                                                                -14 782         13 304          -1 142

  • Auran kouluissa tehtävän nuorisotyön vahvistaminen ja kehittäminen 2020-2022 (Valtionavustus 100%)

                                                                 -40 000         40 000          0

  • Auran nuorisoteatterin kehittämishanke 2021 (Leader)

                                                                 -16 025         14 422,50    -1 602,50

  • Auran nuorisoteatterin investointihanke 2021 (Leader ja Investointiohjelma 2021-2023)

                                                                  -34 580         22 477        -12 103         

  • Harrastamisen Auran malli kevätlukukausi 2021 (Valtionavustus 80%, koulutoimen kanssa yhteinen hanke 50%) 

                                                                  -14 375         11 500         -2 875                    


Lasten ja nuorten paikallisen harrastustustoiminnan valtionavustuksen tukipäätös lukuvuodelle 2021-2022 tulee toukokuun tienoilla, eli alkavan kauden avustussumma tarkentuu silloin (lukuvuonna 2020-2021 avustus oli 9 000 €, tukiprosentti 90 %).

Harrastamisen Suomen mallin valtionavustuksen tukipäätös lukuvuodelle 2021-2022 tulee toukokuun tienoilla, eli alkavan kauden avustussumma tarkentuu silloin (Yllä nähtävissä kevätlukukauden 2021 avustussumma ja prosentti).

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy liitteenä olevat vapaa-aikatoimen ja kulttuuritoimen talousarvioiden lopulliset käyttösuunnitelmat 2021, jotka annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy liitteenä olevat vapaa-aikatoimen ja kulttuuritoimen talousarvioiden lopulliset käyttösuunnitelmat 2021, jotka annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Auran vapaa-aikalautakunta

Auran kunta

PL 24, Nikkarinkuja 8

21381 AURA

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,  kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,  seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.