Vapaa-aikalautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Vapaa-aikasihteerin sijaisen valinta ajalle 1.10.2019-31.3.2020

AurDno-2019-388

Valmistelija

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi
  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Vapaa-aikasihteeri Marjaana Tammiselle on myönnetty opintovapaa ajalle 1.10.2019-31.3.2020 (6kk). Auran kunnanhallitus on myöntänyt täyttöluvan sijaisen palkkaamiseksi ko. ajalle 26.8.2019 §162.

Vapaa-aikasihteerin sijaisuuden hakuilmoitus oli nähtävillä Auranmaan Viikkolehdessä 30.8.2019 ja seuraavilla verkkosivustoilla ajalla 28.8.-15.9.2019: kuntarekry, mol, www.aura.fi ja kunnan intranet. Työhaastatteluun ma 23.9.2019 kutsuttiin kuusi hakijaa. Haastattelijoina toimivat: hallintojohtaja Tuija Pellosmaa, vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja Minna Anttonen ja vapaa-aikasihteeri Marjaana Tamminen.

Tehtävän palkkaluokka on 02VAP020 TVA 2 mukainen: 2.510e/kk.

Hallintosääntö 41 § Palvelussuhteeseen ottaminen:

- Lautakunta päättää oman toimialansa itsenäisessä asemassa ja esimiesasemassa olevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnasta.
- Esimies valitsee alaisuudessaan työskentelevän henkilöstön, ellei valintaa suorita lautakunta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta vahvistaa vapaa-aikasihteerin sijaisen valinnan ajalle 1.10.2019-31.3.2020.

Päätös

Haastattelujen, hakemusten ja käytössä olevan tiedon perusteella vapaa-aikasihteerin sijaiseksi valittiin Mirka Alhonen ja varalle Teija Aartola-Jalonen.


Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Auran vapaa-aikalautakunta

Auran kunta

PL 24, Nikkarinkuja 8

21381 AURA

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,  kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,  seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.