Vapaa-aikalautakunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Ansioituneiden auralaisten 2019 palkitseminen Auran markkinoilla 3/2020

AurDno-2020-69

Valmistelija

  • Mirka Alhonen, mirka.alhonen@aura.fi

Perustelut

Vapaa-aikatoimi on huomioinut vuosittain Auran markkinoiden yhteydessä nuorisotyössä ja liikunnassa ansioituneita auralaisia yksityishenkilöitä. Lautakunnan jäsenistöä on ollut palkitsemassa henkilöitä. Kriteereinä on pidetty liikunnan ja urheilun puolella MM-, EM- tai SM-tason menestystä kuluneena vuonna ja nuoriso- ja kultturityön puolella merkittävää työtä paikallistasolla.

Huomioitavista on pyydetty ehdotuksia järjestöiltä ja yksityishenkilöiltä. Vapaa-aikatoimeen tulleet ehdotukset esitellään kokouksessa.

Vapaa-aikalautakunnan jäsenet ovat olleet tilaisuudessa palkitsemassa ansioituneita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mirka Alhonen, mirka.alhonen@aura.fi

Vuoden 2019 ansioituneina auralaisina palkitaan Auran markkinoilla klo 12 seuraavat henkilöt:

Eero Uusitalo ja Jonna Vahtera

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan. Varataan mahdollisuus sähköpostipäätökseen lisähenkilöistä.

Tiedoksi

Eero Uusitalo, Jonna Vahtera, Anna-Mari Alkio, Toimistosihteerit

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Auran vapaa-aikalautakunta

Auran kunta

PL 24, Nikkarinkuja 8

21381 AURA

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,  kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,  seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.