Vapaa-aikalautakunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kulttuuritoimen perusavustus 2020, haku- ja raportointiasiakirjat

AurDno-2020-71

Valmistelija

  • Mirka Alhonen, mirka.alhonen@aura.fi

Perustelut

Kulttuuritoimen talousarviossa avustuksiin on varattu vuonna 2020 yhteensä 2 000 €. Avustus jaetaan perusavustuksena ja kohdeavustuksena. Perusavustuksen hakuaika on huhtikuussa ja kohdeavustuksen marraskuussa.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 11.11.2004 hyväksynyt kulttuuritoimen avustusten myöntämisessä noudatettavat periaatteet (pöytäkirja 9/2004 §112). Auran kunnan kulttuuritoimen avustusten tarkoituksena on edistää auralaisten kulttuurialan harrastusmahdollisuuksia sekä lisätä kunnan viihtyisyyttä tuottamalla kulttuuripalveluja kaikenikäisille kuntalaisille. Kohdeavustusta myönnetään paikalliseen kulttuuritoimintaan.

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa kulttuuritoiminnan järjestämisellä tarkoitetaan (laki 166/2019, §3):

1) edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä;

2) luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle;

3) edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa;

4) tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen;

5) edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa;

6) edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa;

7) edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja toteuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia.

Kulttuuritoimen kohdeavustusta myönnetään seuraaville hakijatahoille:
- Auran alueella toimintaa järjestäville yhdistyksille ja ryhmille
- harkinnan mukaan yksityishenkilöille, jotka harjoittavat kulttuuritoimintaa Auran kunnan alueella
- kohdeperusteisesti kulttuuri- ja taidetapahtumien järjestämiseen, kotiseutu- ja kulttuuriperintötyöhön sekä muihin kulttuuritoiminnaksi katsottaviin hankkeisiin
- yksityisille henkilöille taideapurahana tai kulttuuritutkimuksen apurahana

 Avustushakuun liittyvät asiakirjat:
- avustusohje
- hakulomake
- raportointilomake

Ehdotus

Esittelijä

  • Mirka Alhonen, mirka.alhonen@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta päättää jakaa vuonna 2020 kulttuuritoimen perusavustuksina ja kohdeavustuksina yhteensä 2 000 euroa. Myöhässä palautettuja hakemuksia ei käsitellä. Kulttuuritoimen perusavustus 2020 on haettavana huhtikuun ja kohdeavustus marraskuun 2020 ajan. Vapaa-aikalautakunta hyväksyy kulttuuritoimen avustusohjeen, haku- ja raportointilomakkeen.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan. Myöhästyneitä ja puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Tiedoksi

Toimistosihteerit

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.