Vapaa-aikalautakunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

AurDno-2020-46

Valmistelija

  • Mirka Alhonen, mirka.alhonen@aura.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto hyväksyi 16.12.2019 §48 talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2022. Toimielinten tulee hyväksyä käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2020.

Talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia. Mikäli tehtäväalueen määräraha ei talousarviovuoden aikana riitä, on muutosesitys tehtävä valtuustolle, mikäli mahdollista ennen ylityksen toteutumista.

Vapaa-aikatoimen alustava käyttösuunnitelma on talousarvion 2020 mukainen. Valtuusto on vahvistanut määrärahat tehtäväalueille seuraavasti:

                                 menot          tulot          netto
vapaa-aikatoimi        -157 683      26 300       -131 383
kulttuuritoimi             -25 493        2 460         -23 033

Lasten ja nuorten paikallisen harrastustustoiminnan valtionavustuksen tukipäätös lukuvuodelle 2020-2021 tulee toukokuun tienoilla eli alkavan kauden avustussumma tarkentuu silloin (lukuvuonna 2019-2020 avustus oli 9 300 €, tukiprosentti 90 %).

Ehdotus

Esittelijä

  • Mirka Alhonen, mirka.alhonen@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy liitteenä olevat vapaa-aikatoimen ja kulttuuritoimen talousarvioiden lopulliset käyttösuunnitelmat 2020, jotka annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksytään päätösehdotuksen mukaan

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Auran vapaa-aikalautakunta

Auran kunta

PL 24, Nikkarinkuja 8

21381 AURA

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,  kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,  seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.