Vapaa-aikalautakunta, kokous 6.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Auran kulttuuritoimen perusavustukset

AurDno-2019-273

Valmistelija

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Perustelut

Kulttuuritoimen talousarviossa avustuksiin on varattu vuonna 2019 yhteensä 2.000 €.  Vuonna 2019 kulttuuritoimen avustukset jaetaan perusavustuksena ja kohdeavustuksena (vapaa-aikaltk 21.3.2019). Kulttuuritoimen perusavustukset olivat haettavana huhtikuun 2019 ajan.

Kulttuuritoimen avustusten myöntämisessä on noudatettu seuraavia periaatteita:
Auran kunnan kulttuuritoimen avustusten tarkoituksena on edistää auralaisten kulttuurialan harrastusmahdollisuuksia sekä lisätä kunnan viihtyisyyttä tuottamalla kulttuuripalveluja kaikenikäisille kuntalaisille. Kohdeavustusta myönnetään paikalliseen kulttuuritoimintaan.

"Kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. "(Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/92, §2.)

Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät seuraavat auralaiset yhdistykset:
- Auran Nuorisoseura ry (sirkuskoulu, teatteripainotteinen päiväleiri sekä väri-ilottelu vanhemmalle väelle).
- MLL Auran yhdistys ry (tanssitan vauvaa, satutunnit, lasten kauneimmat joululaulut)
- Taideyhdistys Ars Auranmaa ry (Runon ja suven ilta, jurytettu "Kesäkuvia" -näyttely)

Vuonna 2017-2018 myönnetyt sekä kuluvana vuonna 2019 haetut perusavustussummat nähtävissä alla:


HAKIJA                               2017          2018       2019            

Auran Nuorisoseura ry                                       1000        

MLL Auran                           200           500         300
yhdistys ry

Taideyhdistys                                       200          300
Ars Auranmaa ry

Yhteensä                            200           700        1600                                                     

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta myöntää vuodelle 2019 kulttuuritoimen perusavustukset seuraavasti:
Auran Nuorisoseura ry                           1000e
MLL Auran yhdistys ry                             300e
Taideyhdistys ARS Auranmaa                 300e

Huom.
- Tuen maksamisen edellytyksenä on että kaikki avustusohjeessa pyydetyt liitteet toimitettava ennen tuen maksamista.
- Avustusta saanut yhdistys on velvollinen antamaan lautakunnalle seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä selvityksen myönnettyjen varojen käytöstä sitä varten laaditulle raportointilomakkeelle. Yhdistyksen saama avustus tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Mikäli yhdistys ei anna hyväksyttävää selvitystä saamansa avustuksen käytöstä voidaan myönnetty avustus periä takaisin..
- Mikäli yhdistys on jo saanut avustusta Auran kunnalta toimintaansa, tätä avustusta ei voida käyttää jo tuetun toiminnan tukemiseen.

Jäljelle jäävä summa 400e julistetaan haettavaksi kohdeavustuksena.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.

Ritva Vainio jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Auran vapaa-aikalautakunta

Auran kunta

PL 24, Nikkarinkuja 8

21381 AURA

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,  kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,  seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.