Vapaa-aikalautakunta, kokous 6.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Auran vapaa-aikatoimen perusavustukset

AurDno-2019-272

Valmistelija

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Perustelut

Vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 21.3.2018 jakaa vuonna 2019 liikunta- ja nuorisotoiminnan tukemiseen tarkoitettua avustuksia Aurassa toimintaa järjestäville yhdistyksille yhteensä 17.000e. Liitteessä vapaa-aikalautakunnan 21.3.2019 hyväksymä avustusohje. Avustus oli haettavissa huhtikuun 2019 ajan.

Hakemuksia saapui 11 kpl, ne ovat nähtävänä kokouksessa. Yksi hakemus saapui määräajan jälkeen. Vapaa-aikatoimen avustusyhteenveto vuosilta 2017-2018 + haetut summat 2019 liitteenä

Vapaa-aikalautakunta päättänyt:
- 6.6.2014 §24: ”Avustusta saanut yhdistys on velvollinen antamaan lautakunnalle seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä selvityksen myönnettyjen varojen käytöstä. Yhdistyksen saama avustus tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Mikäli yhdistys ei anna hyväksyttävää selvitystä saamansa avustuksen käytöstä voidaan myönnetty avustus periä takaisin.” Yhden yhdistyksen osalta ei ole toimitettu raporttia.
- 21.06.2019 §17: Jatkossa yhdistys, joka ei ole toimittanut edellisen vuoden selvitystä määräaikaan mennessä, jätetään huomioimatta seuraavassa avustuksen jaossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Jaetaan perusavustukset vuonna 2019 seuraavasti:

- Auranmaan Painiseura ry                      3.800e
- Apu ry                                                    7.000e
- Auran Vannas ry                                    1.700e
- Auran Eräkurjet ry                                 1.200e
- MLL Auran yhdistys ry                          1.000e
 - Eläkeliiton Auran yhdistys ry                       0e
- Auran Ketterät Eläkeläiset ry                       0e
- Härkätien 4H-yhdistys ry                       1.200e
- Auran Nuorisoseura ry                          1.100e

Yhteensä:                                                 17.000e

Perusteluja esitykseen:
- Auran Ketterät Eläkeläiset: hakemus myöhässä.
- Eläkeliiton Auran yhdistys: selvitys toimittamatta.
- Auranmaan Painiseura: painiharrastuksen mahdollistaminen paikallisesti eri ikäryhmille, tuloksellista ja näkyvää toimintaa, oma toimipiste ylläpitokuluineen. Avustuksen käyttö: harjoitussalin ylläpito, välineet, kilpailuluvat, kulut muissa kuin omissa kisoissa, leirikulut, koulutus.
- Auran Vannas ry: eri ikäryhmille ja eri lajeja harrastaville toimintaa tarjoava yhdistys. Aktiivilajit: suunnistus, lentopallo, sulkapallo ja liikuntaleikkikoulu. Kesällä 2019 piirin tuella yu-toiminnan uudelleen käynnistäminen. Avustuksen käyttö: väline- ja laitehankinnat, lajiliiton jäsenmaksut, koulutukset ja tuomaripalkkiot. 
- Eräkurjet: säännölliset ympärivuotiset ryhmät, vaellus-, partiotaito-, retki- ja leiritoimintaa.
- MLL Auran yhdistys: aktiivista, jatkuvaa toimintaa: vaavi- ja naperotiimit, puistoparkki, tukarikoulutus, harrastelentopallo, Jumppikset, kerho yhteistyössä Härkätien 4H-yhdistys ja kylämummi- ja vaaritoiminta. Tarkka liite hakemuksen mukana toiminnoista.
 - Härkätien 4H-yhdistys jäsenistössä on auralaisia (75), joille ei vastaavaa toimintaa kunnassa ole tarjolla: Kolme kerhoa Aurassa, nuorten koulutusta eri teemojen puitteissa, nuorten työllistäminen, nuorten 4h yritykset. Kunkin kunnan avustus käytetään sen kunnan nuorten toimintaan. Avustuksen käyttö: ohjaajapalkat, ja - matkat, kerhomateriaalit, yleiskulut.
- APU ry: jalkapallo- ja futsaltoimintaa, jalkapallokoulut, salibandy, JYMY-cup tapahtumat ja uutena voimistelutoiminnan aloittaminen. Huomattava määrä aktiivijäseniä ja joukkueita. Toimintaa ja olosuhteita kehitetään aktiivisesti. Avustuksen käyttö: mm. valmentajien ja maalivahtien koulutus, välineet, peliasut. Palkattuna toimihenkilöitä. Yhdistys kehittää aktiivisesti urheilukentän ympäristöä.
- Auran Nuorisoseura ry: Naisten sähly, tempputaaperot, show dance, zumba, vertaistukiryhmä II tyypin diabetestä sairastaville tai vaarassa sairastua. Avustuksen käyttö: mm. ohjaajien palkat, koulutus.

Huom.
- Tuen maksamisen edellytyksenä on, että kaikki avustusohjeessa pyydetyt liitteet toimitettava ennen tuen maksamista.
- Avustusta saanut yhdistys on velvollinen antamaan lautakunnalle seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä selvityksen myönnettyjen varojen käytöstä sitä varten laaditulle raportointilomakkeelle. Yhdistyksen saama avustus tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Mikäli yhdistys ei anna hyväksyttävää selvitystä saamansa avustuksen käytöstä voidaan myönnetty avustus periä takaisin..
- Mikäli yhdistys on jo saanut avustusta Auran kunnalta toimintaansa, tätä avustusta ei voida käyttää jo tuetun toiminnan tukemiseen. Jäljelle jäävän summan osalta avataan uusi haku.
- Avustusta ei voi käyttää kunnan maksullisten sisäliikuntatilojen vuorojen maksamiseen.

 

Päätös

Päätös hyväksytään seuraavin summamuutoksin:

- Auranmaan Painiseura ry                       4.000e
- Apu ry                                                    6.800e
- Auran Vannas ry                                    1.700e
- Auran Eräkurjet ry                                  1.000e
- MLL Auran yhdistys ry                            900e
 - Eläkeliiton Auran yhdistys ry                       0e
- Auran Ketterät Eläkeläiset ry                       0e
- Härkätien 4H-yhdistys ry                       1.500e
- Auran Nuorisoseura ry                          1.100e

Yhteensä:                                                 17.000e


Ritva Vainio jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi.
Jukka Leino poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Auran vapaa-aikalautakunta

Auran kunta

PL 24, Nikkarinkuja 8

21381 AURA

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,  kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,  seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.