Vapaa-aikalautakunta, kokous 9.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Koivuniemen virkistysalue Auran Eräkurkien leirikäytössä 2.-4.7.2021

AurDno-2020-283

Valmistelija

  • Leena Miettinen, leena.miettinen@aura.fi

Perustelut

Auran virkistysalueella Koivuniemessä järjestettävä Auran Eräkurkien partioleiri on tarkoitettu auralaisille lapsille ja nuorille. Ohjelmaa on suunniteltu koko virkistysalueelle laajasti eri paikkoihin. Turvallisuussyistä alue tulee varata pelkästään leirikäyttöön ajalla 2.-4.7.2021. Sunnuntaina 4.7.2021 klo 15 jälkeen virkistysalueen yleisösauna ja muut palvelut ovat normaalisti kaikkien halukkaiden käytössä. Koivuniemen rantamökki on jo vuokrattu yksityiseen käyttöön 2.-4.7.2021. Koivuniemen sääntöjen mukaan koko virkistysaluetta ei vuokrata kesäkaudella suljettuihin yksityistilaisuuksiin, muutoin kuin tarvittaessa kunnan oman käytön osalta (leirit ym.). Auran Eräkurjet kuitenkin toivovat, että nyt Korona-tilanteen hieman hellittäessä olisi mahdollista järjestää lapsille ja nuorille positiivinen leirikokemus oman kunnan alueella.

 

Auran kunnan hallintosääntö (s.18):

5 luku Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako, 27 § Vapaa-aikalautakunnan tehtävät ja toimivalta: Lautakunta vastaa Koivuniemen virkistysalueen kehittämisestä ja käytöstä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Leena Miettinen, leena.miettinen@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta päättää, että Koivuniemen virkistysalue on Auran Eräkurkien leirikäytössä 2.-4.7.2021.

Päätös

Päätösehdotusta ei hyväksytä. Koivuniemen virkistysaluetta ei anneta Auran Eräkurkien leirikäyttöön 2.-4.7.2021.

Tiedoksi

Auran Eräkurjet

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Auran vapaa-aikalautakunta

Auran kunta

PL 24, Nikkarinkuja 8

21381 AURA

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,  kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,  seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.