Vapaa-aikalautakunta, kokous 9.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kulttuuritoimen perusavustukset 2021

AurDno-2021-64

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Perustelut

Kulttuuritoimen talousarviossa avustuksiin on varattu vuonna 2021 yhteensä 2 000 €. Avustus jaetaan perusavustuksena ja kohdeavustuksena. Perusavustuksen hakuaika on huhtikuussa ja kohdeavustuksen marraskuussa.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 11.11.2004 hyväksynyt kulttuuritoimen avustusten myöntämisessä noudatettavat periaatteet (pöytäkirja 9/2004 §112). Auran kunnan kulttuuritoimen avustusten tarkoituksena on edistää auralaisten kulttuurialan harrastusmahdollisuuksia sekä lisätä kunnan viihtyisyyttä tuottamalla kulttuuripalveluja kaikenikäisille kuntalaisille. Kohdeavustusta myönnetään paikalliseen kulttuuritoimintaan.

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa kulttuuritoiminnan järjestämisellä tarkoitetaan (laki 166/2019, §3):

1) edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä;

2) luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle;

3) edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa;

4) tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen;

5) edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa;

6) edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa;

7) edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja toteuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia.

Kulttuuritoimen kohdeavustusta myönnetään seuraaville hakijatahoille:
- Auran alueella toimintaa järjestäville yhdistyksille ja ryhmille
- harkinnan mukaan yksityishenkilöille, jotka harjoittavat kulttuuritoimintaa Auran kunnan alueella
- kohdeperusteisesti kulttuuri- ja taidetapahtumien järjestämiseen, kotiseutu- ja kulttuuriperintötyöhön sekä muihin kulttuuritoiminnaksi katsottaviin hankkeisiin
- yksityisille henkilöille taideapurahana tai kulttuuritutkimuksen apurahana

 Avustushakuun liittyvät asiakirjat:
- avustusohje
- hakulomake
- raportointilomake

Ehdotus

Esittelijä

Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta päättää jakaa vuonna 2021 kulttuuritoimen perusavustuksina ja kohdeavustuksina yhteensä 2 000 euroa. Myöhässä palautettuja hakemuksia ei käsitellä. Kulttuuritoimen perusavustus 2021 on haettavana huhtikuun ja kohdeavustus marraskuun 2021 ajan. Vapaa-aikalautakunta hyväksyy kulttuuritoimen avustusohjeen, haku- ja raportointilomakkeen.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta päättää jakaa vuonna 2021 kulttuuritoimen perusavustuksina ja kohdeavustuksina yhteensä 2 000 euroa. Myöhässä palautettuja hakemuksia ei käsitellä. Kulttuuritoimen perusavustus 2021 on haettavana huhtikuun ja kohdeavustus marraskuun 2021 ajan. Vapaa-aikalautakunta hyväksyy kulttuuritoimen avustusohjeen, haku- ja raportointilomakkeen.

Avustuspäätöksiä tehtäessä otetaan huomioon viime vuoden toimintaa tarkasteltaessa toiminnan kehittäminen, vaihtoehtoisten toimintatapojen löytäminen sekä muu toiminnan sopeuttaminen korona-aikaan.

Valmistelija

  • Leena Miettinen, leena.miettinen@aura.fi

Perustelut

Kulttuuritoimen talousarviossa avustuksiin on varattu vuonna 2021 yhteensä 2 000 €. Avustus jaetaan perusavustuksena ja kohdeavustuksena. Perusavustuksen hakuaika on huhtikuussa ja kohdeavustuksen marraskuussa.

Kulttuuritoimen avustusten myöntämisessä on noudatettu seuraavia periaatteita:

Auran kunnan kulttuuritoimen avustusten tarkoituksena on edistää auralaisten kulttuurialan harrastusmahdollisuuksia sekä lisätä kunnan viihtyisyyttä tuottamalla kulttuuripalveluja kaikenikäisille kuntalaisille. Kohdeavustusta myönnetään paikalliseen kulttuuritoimintaan.

"Kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. "(Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/92, §2.)

 

Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät seuraavat auralaiset yhdistykset:

- Auran Nuorisoseura ry (Lapsille ja nuorille Akrobatia Sirkus ja showdance sekä kaiken ikäisille latino).

- Taideyhdistys Ars Auranmaa ry (Aurajokilaakson kulttuuriralli ja Aurasalin Gallerian Kesäkuvia-näyttely)

Saapuneet hakemukset ovat nähtävillä lautakunnan kokouksessa. Vuonna 2019-2020 myönnetyt sekä kuluvana vuonna 2021 haetut perusavustussummat nähtävissä alla:

 

HAKIJA 2019 2020 2021  
         
Auran Nuorisoseura ry        1000 600 1000  
MLL Auran yhdistys 300 700    
Taideyhdistys Ars Auranmaa ry 300   150  
Yhteensä 1600 1300 1150  
         

                           

Ehdotus

Esittelijä

  • Leena Miettinen, leena.miettinen@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta myöntää vuodelle 2021 kulttuuritoimen perusavustukset seuraavasti:

Auran Nuorisoseura ry                                       1000€

Taideyhdistys Ars Auranmaa ry                          150€                   

 

Yhteensä 1150 euroa. Marraskuun ajan haettavina kohdeavustuksina jaetaan 850€.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Avustusta hakeneet yhdistykset

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Auran vapaa-aikalautakunta

Auran kunta

PL 24, Nikkarinkuja 8

21381 AURA

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,  kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,  seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.