Vapaa-aikalautakunta, kokous 9.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Vapaa-aikatoimen perusavustukset 2021

AurDno-2021-63

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Perustelut

 

Vapaa-aikalautakunta on varannut vapaa-aikatoimen talousarviossa avustuksiin vuonna 2021 yhteensä 13 000 €. Vapaa-aikatoimen avustukset jaetaan kerralla perusavustuksena.

Perusavustusta on myönnetty sellaiselle Aurassa toimintaa järjestävälle yhdistykselle, joka pääasiallisesti kuuluu nuoriso- tai liikuntatoiminnan piiriin. Avustuksen myöntämiseen vaikuttaa myös yhdistyksen toiminta: osallistujamäärät, laajuus, monipuolisuus ja näkyvyys Auran alueen nuoriso- ja liikuntatoiminnassa. Myöntämisen perusteina pidetään myös hallittua taloudenhoitoa edellisenä vuonna, kuluvan ja tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa sekä hyvää yleistä taloudenhallintaa.

Avustushakuun liittyvät asiakirjat:
- avustusohje
- hakulomake
- raportointilomake

Ehdotus

Esittelijä

Anna Hellstén, anna.hellsten@aura.fi

Vapaa-aikalautakunta päättää jakaa vuonna 2021 perusavustuksina 13 000 €. Myöhässä palautettuja hakemuksia ei käsitellä. Avustushaku julistetaan auki huhtikuun 2020 ajaksi. Vapaa-aikalautakunta hyväksyy avustusohjeen, haku- ja raportointilomakkeen.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta päättää jakaa vuonna 2021 perusavustuksina 13 000 €. Myöhässä palautettuja hakemuksia ei käsitellä. Avustushaku julistetaan auki huhtikuun 2020 ajaksi. Vapaa-aikalautakunta hyväksyy avustusohjeen, haku- ja raportointilomakkeen.

Avustuspäätöksiä tehtäessä otetaan huomioon viime vuoden toimintaa tarkasteltaessa toiminnan kehittäminen, vaihtoehtoisten toimintatapojen löytäminen sekä muu toiminnan sopeuttaminen korona-aikaan.

Valmistelija

  • Leena Miettinen, leena.miettinen@aura.fi

Perustelut

Vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 25.2.2021 jakaa vuonna 2021 liikunta- ja nuorisotoiminnan tukemiseen tarkoitettuja avustuksia Aurassa toimintaa järjestäville yhdistyksille yhteensä 13 000€. Liitteessä vapaa-aikalautakunnan hyväksymä avustusohje. Avustukset olivat haettavissa huhtikuun 2021 ajan. Avustuspäätöksiä tehtäessä otetaan huomioon viime vuoden toimintaa tarkasteltaessa toiminnan kehittäminen, vaihtoehtoisten toimintatapojen löytäminen sekä muu toiminnan sopeuttaminen korona-aikaan.

Hakemuksia saapui 6 kpl, ne ovat nähtävänä kokouksessa. Vapaa-aikatoimen avustusyhteenveto vuosilta 2019-2020 + haetut summat 2021 ovat liitteenä.

 

Vapaa-aikalautakunta päättänyt:

- 6.6.2014 §24 alkaen toistaiseksi voimassaolevan säännön avustusohjeeseen: ”Avustusta saanut yhdistys on velvollinen antamaan lautakunnalle seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä selvityksen myönnettyjen varojen käytöstä. Yhdistyksen saama avustus tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Mikäli yhdistys ei anna hyväksyttävää selvitystä saamansa avustuksen käytöstä voidaan myönnetty avustus periä takaisin.”

- 21.06.2019 §17: Jatkossa yhdistys, joka ei ole toimittanut edellisen vuoden selvitystä määräaikaan mennessä, jätetään huomioimatta seuraavassa avustuksen jaossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Leena Miettinen, leena.miettinen@aura.fi

Jaetaan vapaa-aikatoimen perusavustukset vuonna 2021 seuraavasti:

 

  • APU ry                                                    6000€
  • Auran Eräkurjet                                        900€
  • Auran Nuorisoseura ry                           1200€
  • Auranmaan painiseura                           2300€
  • Elite Football Club ry                              1000€
  • Härkätien 4H-yhdistys ry                        1600€

Yhteensä                                                         13000€              

Huom.

- Tuen maksamisen edellytyksenä on, että kaikki avustusohjeessa pyydetyt liitteet toimitettava ennen tuen maksamista.

- Avustusta saanut yhdistys on velvollinen antamaan lautakunnalle seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä selvityksen myönnettyjen varojen käytöstä sitä varten laaditulle raportointilomakkeelle. Yhdistyksen saama avustus tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Mikäli yhdistys ei anna hyväksyttävää selvitystä saamansa avustuksen käytöstä voidaan myönnetty avustus periä takaisin.

- Mikäli yhdistys on jo saanut avustusta Auran kunnalta toimintaansa, tätä avustusta ei voida käyttää jo tuetun toiminnan tukemiseen. Jäljelle jäävän summan osalta avataan uusi haku.

- Avustusta ei voi käyttää kunnan maksullisten sisäliikuntatilojen vuorojen maksamiseen.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta päätti myöntää perusavustukset muokatun liitteen mukaisesti.

Tiedoksi

Avustusta hakeneet yhdistykset

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Auran vapaa-aikalautakunta

Auran kunta

PL 24, Nikkarinkuja 8

21381 AURA

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,  kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,  seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.