Kunnanhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Hyvinvointikertomus 2017-2020

AurDno-2019-288

Valmistelija

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan kuntien tulee pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia. Terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia valmistelemaan kerran valtuustokaudessa laajemman hyvinvointikertomuksen valtuustolle. Sähköinen hyvinvointikertomus on työväline, jolla lain velvoittama hyvinvointikertomus voidaan tehdä valmista pohjaa käyttäen. Sähköinen työväline käyttää valtakunnallisesti määriteltyjä hyvinvointimittareita (indikaattorit), jotka se hakee kuntakohtaisesti. Kunta itse voi määritellä haluamansa verrokkikunnat.

Hyvinvointikertomus on eri hallinnonalojen asiantuntijoiden kassa yhteistyössä koottu tiivis asiakirja, joka toimii ennen kaikkea johtamisen työvälineenä, poliittisen päätöksenteon tukena sekä strategiatyön ja suunnittelun ja sen toimeenpanon perustana. Myös kolmannen sektorin edustajia on ollut mukana hyvinvointikertomuksen laadinnassa. Auran uusi kuntastrategia hyväksyyttiin valtuustossa joulukuussa 2018. Strategiatyön yhteydessä olivat käsittelyssä myös hyvinvointikertomuksen tavoitetaulukot.

Hyvinvointikertomus sisältää katsauksen kuntalaisten hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin sekä suunnitelman kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä. Seuraavassa vaiheessa sen tulee sisältää myös arvioinnin toteutuneesta hyvinvoinnin edistämistoiminnasta. Hyvinvointikertomus kokoaa olemassa olevan hyvinvointitiedon yhteen asiakirjaan. Kunnanvaltuusto hyväksyy hyvinvointikertomuksen osana toiminnan suunnittelua, jonka jälkeen siitä tulee julkinen asiakirja ja päätöksenteon apuväline.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi liitteen mukaisen Auran kunnan hyvinvointikertomuksen 2017-2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.