Kunnanhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Työterveyshuollon sopimus

AurDno-2019-189

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Auran kunnan työterveyshuollon palvelut on ostettu Attendo Oy:ltä, joka on nyt siirtynyt Terveystalo Oy:n omistukseen. Kunnan sopimus on solmittu 30.6.2019 asti. Kunta on käyttänyt kaikki optionsa, jotka on sovittu alkuperäisessä Loimaan kaupungin ja Auranmaan kuntien yhteisessä sopimuksessa vuonna 2015. Kunnan työterveyspalveluita oli tarkoitus katsoa osana koko sote- ja maakuntauudistuksen ratkaisuja, mutta kevään aikana valtionhallinnon ajamat uudistukset ovat pysähtyneet. Tällä aikataululla työterveyshuollon palveluita on enää mahdotonta kilpailuttaa. Terveystalo on antanut kunnalle tarjouksen, jonka mukaan nykyisiä palveluita voitaisiin jatkaa samoilla hinnoilla vuoden 2019 loppuun asti. Kunnan työterveyshuollon kustannukset ovat olleet vuositasolla hieman yli 60 000 euroa sisältäen lakisääteisen työterveyshuollon ja sairaanhoidon palvelut. Tämän vuoden neljän kuukauden toteuma on ollut jo 27 200 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää, että
1. kunta järjestää työterveyshuollon palvelut Terveystalo Oy:n kanssa ajalla 1.7. - 31.12.2019. Perusteina suorahankinnalle ovat maakunta- ja sote-uudistusten päätösten viipyminen, hankinnan lyhyt kesto ja nykyisen palveluntuottajan tekemä taustatyö lakisääteisen työterveyshuollon osalta.

2. työterveyshuollon palveluiden jatkamisesta 1.1.2020 käynnistetään neuvottelut ja tarjouskilpailu eri palveluntuottajien kanssa tavoitteena saavuttaa mahdollisimman hyvin sopiva sopimus auralaisille yrityksille sekä Auran kunnan työntekijöille ja

3. päättää hyväksyä oheismateriaalin mukaisen sopimuksen liitteineen työterveyshuollon palveluista ajalle 1.7. - 31.12.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Terveystalo

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45