Kunnanhallitus, kokous 12.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 180 Arkea Oy:n osittaisjakautuminen

AurDno-2018-417

Valmistelija

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Perustelut

Turun kaupunginvaltuuston kesäkuussa hyväksymään omistajapolitiikkaan on kirjattu, että Arkea Oy jakautuu vuoden 2018 loppuun mennessä siten, että siitä muodostuu markkinoilla toimiva Arkea Oy ja omistajiensa sidosyksikkönä toimiva yhtiö, jonka työnimenä on Kaarea Oy. Jakautumisen yhteydessä syntyvä sidosyksikköyhtiö tuottaa konsernimuotoisesti ruokahuoltopalveluita, siivousta ja kokonaisvaltaisia kiinteistöpalveluja sekä tarjoaa niitä kilpailukykyisesti kunnille ja sellaisille julkisille toimijoille, jotka ovat hankintayksiköitä. Auran kunnanhallitus on 11.6.2018 § 98 päättänyt siirtää Auran kunnan ja Arkea Oy:n välisen palvelusopimuksen uuteen jakautumisen yhteydessä syntyvään sidosyksikköyhtiöön.

Sidosyksiköllä tarkoitetaan hankintayksiköstä muodollisesti erillistä ja päätöksenteon kannalta itsenäistä yksikköä. Lisäksi edellytyksenä on, että hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa yksikköön samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa ja että yksikkö harjoittaa enintään 5 %:n ja enintään 500 000 euron osuuden liiketoiminnastaan muiden tahojen kuin niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on.

Päätös Arkea Oy:n jakautumisesta on tarkoitus tehdä 23.11.2018 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa päätetään jakautumissuunnitelman mukaisesti myös jakautumisessa vastaanottavana yhtiönä olevan Kaarea Oy:n hallituksen jäsenten lukumäärästä (5-9) sekä valitaan Kaarea Oy:n hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja ja tilintarkastaja.

Yhtiökokouksen jälkeen on tarkoitus allekirjoittaa jakautumisessa syntyvän yhtiön, Kaarea Oy:n osakassopimus. Osakassopimusta on valmisteltu yhteistyssä Arkea Oy:n osakkaiden kanssa ja siinä on parhain mahdollisin tavoin pyritty huomioimaan hankintalain 15 §:ssä sidosyksikköyhtiölle asetetut edellytykset. Osakassopimus on tehty kaikkien Arkean nykyisten osakkaiden välillä, mutta kaikki osapuolet eivät ole siirtämässä palvelusopimustaan Kaarea Oy:lle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Hallitus päättää

  1. merkitä Arkea Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen tiedoksi,
  2. hyväksyä Kaarea Oy:n osakassopimuksen ja
  3. oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan ja tekemään osakassopimukseen vähäisiä muutoksia.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Arkea Oy / Tuija Rompasaari-Salmi

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45