Kunnanhallitus, kokous 12.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 EU:n ohjelmakauden 2023 - 2027 Leader-kuntarahoitus Jokivarsikumppanien alueella

AurDno-2022-363

Perustelut

Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry ehdottaa 5,55 miljoonan rahoituskehyksen hakemista Leader-toimintaan toimintakaudelle 2023 - 2027. Kuntien osuus ehdotetusta kehyksestä olisi 1,11 miljoonaa euroa, joka jaettuna asukaslukujen suhteessa olisi 5,29 euroa/asukas/vuosi. 31.12.202 asukasluvun (3 955) perusteella Auran kunnan osuus ohjelmakaudella olisi 104 610 euroa eli 20 922 euroa vuodessa.

Rahoituskehyksestä on keskusteltu Jokivarsikumppanien ja kuntajohtajien kesken 2.9.2022.

Jokivarsikumppanien ehdotus on pykälän liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää, että Auran kunta on mukana EU:n ohjelmakauden 2023 - 2027 Jokivarsikumppanien Leader-hanketyössä esitetyn rahoituskehyksen mukaisesti.

Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että lopullisen rahoituspäätöksen tekee valtuusto kunkin vuoden talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

- kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Auran kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on päätöksen tehnyt toimielin/viranomainen.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA     

Käyntiosoite: Perkkiönkuja 2 AURA 

Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi    

Puhelinnumero: 02-486430             

 

Kirjaamon aukioloaika on ma – to klo 8 – 16 ja pe 8 – 14.45.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran kunnan kirjaamosta.