Kunnanhallitus, kokous 12.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Kiinteistön 19-423-1-529 ostaminen

AurDno-2022-375

Valmistelija

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Perustelut

Kunta on neuvotellut Puromaa-nimisen kiinteistön 19-423-1-529 ostamisesta kiinteistön omistajan edustajan kanssa. Kiinteistö on kooltaan noin 5,515 hehtaaria ja se sijaitsee Tarvasjoentien varrella Metsä-Halavan aluetta vastapäätä. Kiinteistön sijainti on kunnan tulevia asuntoaluetarpeita ajatellen hyvä. Rakennustarkastuksen arvion mukaan aluetta olisi mahdollista hyödyntää uudisasuntotuotantoon. Nyt neuvoteltu kauppahinta on 3 euroa/m2 eli kiinteistön kauppahinnaksi muodostuisi 165 450 euroa. Kiinteistörekisterin karttaote on pykälän liitteenä.

Vuoden 2022 talousarvion investointiohjelmaan on varattu ja käyttämättä 100 000 euroa maanhankintaan hankeryhmässä "Kiinteä omaisuus" ja 180 000 euroa osakehuoneistojen hankintaan hankeryhmässä "Aineettomat hyödykkeet". Siirtämällä 65 450 euroa aineettomien hyödykkeiden hankeryhmästä kiinteän omaisuuden ryhmään, voidaan kiinteistön hankinta toteuttaa ilman määrärahalisäystä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarviokirjassa todetaan, että investointiosan sitovuustaso valtuustoon nähden on kiinteän omaisuuden ja aineettoman käyttöomaisuuden osalta hankeryhmittäinen.

Hallintosäännön 23.4 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta kunnalle talousarviossa myönnettyjen määrärahojen ja valtuuston ohjeiden mukaisesti.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää, että kunta ostaa kiinteistön Puromaa 19-423-1-529 hintaan 165 450 euroa sillä edellytyksellä, että valtuusto hyväksyy edellä selosteessa eritellyn investointiosan määrärahasiirron.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.