Kunnanhallitus, kokous 12.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Kunnanvaltuuston edellisen kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 96 §:n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Kunnanvaltuusto on 29.8.2022 pitämässään kokouksessa käsitellyt ja päättänyt seuraavat asiat:

§ 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 32 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§ 33 Perhepalveluiden ohjaajan toimivalta
§ 34 Hallintosääntö 1.1.2023
§ 35 Osavuosiraportti tammi - kesäkuu 2022
§ 36 Luottamushenkilön eronpyyntö luottamustoimista
§ 37 Muut asiat
§ 38 LISÄPYKÄLÄ: Maisemavalon hankinta

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset ole lainvastaisia ja päättää panna ne täytäntöön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.