Kunnanhallitus, kokous 12.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän tulevaisuus

AurDno-2022-189

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Perustelut

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän 13.5.2019 allekirjoitetun perussopimuksen mukaan kuntayhtymällä on sen jäsenkuntien puolesta järjestämisvastuu laissa säädetyistä perusterveydenhuollon palveluista. Kuntayhtymä kehittää ja koordinoi erikoissairaanhoitoa yhdessä jäsenkuntiensa kanssa. Lisäksi kuntayhtymä vastaa erikoissairaanhoidon talouden seurannasta ja raportoi siitä jäsenkunnille erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti.

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023 alkaen, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä niille.  Auran ja Pöytyän sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista tulee vastaamaan Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Hyvinvointialueen alkaessa tulee Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymästä tarpeeton. Kuntayhtymän henkilöstö siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksesta annetun toimeenpanolain nojalla liikkeenluovutuksella hyvinvointialueen palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Kuntayhtymän perussopimuksen 27 §:n mukaan kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa yhtymähallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa. Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät loppuselvityksen. Viimeinen tilinpäätös ja vastuuvapaus käsitellään jäsenkuntien valtuustoissa.

Kuntayhtymän palvelutuotannossa käytettävät rakennukset ja kiinteistöt ovat kuntayhtymän omistuksessa ja jäsenkunnat ovat 31.5.2019 päivätyssä BDO:n laatimassa Kiinteistöselvityksessä selvittäneet kuntien yhteistoiminnan kannalta tarkoituksenmukaista ratkaisua siirtää kiinteistöjen omistusoikeus kullekin jäsenkunnalle siten, että kunnan alueella sijaitsevat kuntayhtymän kiinteistöt siirrettäisiin kiinteistön sijaintikunnan omistukseen. Lisäksi on selvitetty, mitä etuja ja haittoja tai kustannuksia järjestelystä mahdollisesti voisi aiheutua.

Em. selvityksen johtopäätöksissä todetaan seuraavaa:

”Mikäli jäsenkunnat haluavat siirtää kuntayhtymän omistamat kiinteistöt itselleen, on suositeltavaa, että siirto tehdään kirjanpitoarvoista. Palautus tapahtuu pääoman palautuksena siten, että peruspääomaa alennetaan. Peruspääomaa voidaan alentaa kuitenkin enintään siihen määrään, joka on arvioitu pysyvien vastaavien määrä taseessa sen jälkeen, kun rakennukset on luovutettu. Koska kiinteistöjen kirjanpitoarvot ylittävät peruspääoman alennuksen määrän, jää loppuosa arvosta jäsenkunnalle velaksi. Osapuolten tulisi sopia, onko velka koroton vai korollinen ja lyhennetäänkö sitä vai jääkö se pitkäaikaiseksi velaksi.

Kiinteistöjen ottamisella kuntayhtymästä kirjanpitoarvoin osaksi pääoman palautuksena ja osaksi velaksi ei ole tulosvaikutusta kunnan tai kuntayhtymän kirjanpidossa. Kunnan hankintamenoksi kiinteistölle muodostuu palautuvan pääoman ja velan yhteismäärä.

Luovutuksesta ei makseta varainsiirtoveroa. Kuntayhtymän kiinteistöinvestoinneista tekemien arvonlisäverojen vähennyksen tarkistusvastuu siirtyy jäsenkunnalle sille siirtyvän kiinteistön osalta. Mikäli kiinteistön käyttötarkoitus ei kuitenkaan muutu ja se vuokrataan kuntayhtymälle takaisin arvonlisäverollisella vuokrasopimuksella, veroa ei tule maksettavaksi. Tuloverovaikutuksia ei ole.

Kunnat menettävät kiinteistöveron, joka niille on kertynyt kiinteistön ollessa kuntayhtymän omistuksella. Vero on ollut yhteensä noin 35 000 euroa. Vastaavasti kiinteistökustannukset alenevat tällä määrällä.”

Auran ja Pöytyän kunnanjohtajat Terhi Källi ja Mika Joki sekä Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ma. yhtymäjohtaja Eveliina Kiiski ovat 12.4.2022 järjestetyssä viranhaltijaneuvottelussa keskustelleet kuntayhtymän tilanteesta ja päätyneet esittämään kuntayhtymän tulevaisuudesta kuntayhtymän jäsenkunnille seuraavaa:

 1. Auran ja Pöytyän valtuustot päättävät käynnistää Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän purkuprosessin kokouksissaan toukokuussa 2022.
 2. Valtuustot toteavat, että perussopimuksen edellyttämä loppuselvitys tulee valmistua syyskuun 2022 loppuun mennessä. Loppuselvitys tulee laatia ulkopuolisen selvittäjän toimesta. Selvityksen valmiiksi saattamisesta vastaa kuntayhtymä.  
 3. Loppuselvityksen laatimisen yhteydessä laaditaan erillinen purkusopimus, jossa sovitaan purkuprosessin yksityiskohdista, kiinteistöjen luovutuksesta kunnille sekä varmistetaan yhteistyö hyvinvointialueen kanssa siirtymävaiheessa.
 4. Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät loppuselvityksen ja purkusopimuksen sekä tekevät päätöksen kuntayhtymän purkamisesta marraskuun 2022 loppuun mennessä.
 5. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä puretaan 31.12.2022.
 6. Vuoden 2022 tilinpäätös teetetään ulkopuolisena työnä ja vastuuvapauden myöntävät jäsenkuntien valtuustot.

Ehdotus

Esittelijä

Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä puretaan 31.12.2022 edellä selosteessa kohdissa 1 – 6 eritellyn suunnitelman mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Esittelijä

Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Valtuusto päättää,​ että Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä puretaan 31.12.2022 edellä selosteessa kohdissa 1 – 6 eritellyn suunnitelman mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

 • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Perustelut

Auran ja Pöytyän valtuustojen toimeksiannosta Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus yhtymäjohtajan valmistelusta on valinnut kuntayhtymän purkua valmistelemaan BDO:n. BDO:n asiantuntijat ovat laatineet liitteenä olevat Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän purkamissopimusluonnoksen sekä omistajakuntakohtaiset luovutussopimusluonnokset kuntayhtymältä kunnille siirtyvistä kiinteistöistä. Pykälän oheismateriaalina on selvitys kuntayhtymän purkautumisen vaiheista sekä kuntayhtymän purkamiseen liittyvät laskelmat.

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän varsinainen toiminta lakkaa, kun palvelut ja kuntayhtymän henkilöstö siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Kuntayhtymän toiminnan loppuun saattaminen, vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatiminen sekä muut toiminnan ja hallinnon päättämiseen liittyvät tehtävät tulee jakaa omistajakuntien kesken niiltä osin, mitä ei ostopalveluna pystytä hoitamaan. Hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö toimittaa tarvittavia tietoja vuoden vaihteen jälkeenkin mutta purkamis- ja tilinpäätösprosessin vastuuhenkilöt on nimettävä kunnista.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto

 1. hyväksyy liitteen mukaisen Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän purkamissopimusluonnoksen,
 2. hyväksyy liitteen mukaisen Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ja Auran kunnan välisen luovutussopimusluonnoksen ja
 3. pyytää kuntayhtymältä arvonlisäveron tarkistusvelvollisuuden siirtymisestä tehtävän selvityksen mukaiset tiedot.

Lisäksi kunnanhallitus päättää nimetä Auran yhteyshenkilöksi kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen ja muiden talousasioiden osalta hallintojohtaja Tuija Pellosmaan ja prosessin kokonaisuuden hallinnan osalta kunnanjohtaja Terhi Källin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.