Kunnanhallitus, kokous 12.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Sosiaalityöntekijän tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen

AurDno-2022-364

Valmistelija

  • Kirsi-Marja Niinimaa, kirsi-marja.niinimaa@aura.fi

Perustelut

Sosiaalijohtaja esittää sosiaalityöntekijän tehtäväkohtaisen palkan tarkistamista kunnan TVA ja lähikuntien vastaava palkkataso huomioiden. Sosiaalityöntekijän avoinna oleviin virkoihin ei ole Aurassa joko ollut hakijoita lainkaan tai hakijat ovat vetäneet hakemuksensa pois. On ollut havaittavissa, että palkkaus ei ole Aurassa ollut välttämättä samalla tasolla kuin lähikunnissa, vaikkakin käytössä on ollut rekrytointilisä. Sosiaalityöntekijältä edellytetään ammattihenkilölain (817/2015) mukainen kelpoisuus. Pätevien sosiaalityöntekijöiden rekrytointivaikeudet ovat olleet viime vuosina vahvasti esillä ja lähes kaikissa kunnissa on ollut vaikeuksia saada riittävästi päteviä työntekijöitä. Viransijaisuudessa on voinut väliaikaisesti toimia tietyin edellytyksin, mutta tavoitteena tulee aina olla pätevän, Valviran laillistaman sosiaalityöntekijän rekrytointi tehtävään. Tehtävistä on voinut huolehtia sosiaaliohjaaja, jonka koulutus on sosiaalihuollon ammattihenkilön koulutus, mutta eri kuin sosiaalityöntekijän. Asiakkaiden oikeusturvan toteutuminen edellyttää, että lakisääteiset tehtävät tekee sosiaalityöntekijä.

Otteet henkilöstöraportista/ TVA 1.6.2022 alkaen:

Tehtäväkohtainen palkka perustuu tehtävien vaativuuteen, josta tehdään kokonaisvaltainen arvio työnantajan ja työntekijän yhdessä käytyä läpi tehtävän kuvauksen. Tehtävänkuvauksen ja työnvaativuuden päättää viime kädessä työnantaja, mikäli yhteistä näkemystä työnantajan ja työntekijän välillä ei synny. Perustehtävän vaativuustekijät muodostuvat KVTES:n mukaisesti, ja vaativuus on huomioitu jo sopimuksen mukaisessa tehtäväkohtaisessa palkassa sekä TVA-järjestelmän tasoilla. Vaativuustekijät kaikissa tehtävissä ovat osaaminen, työn vaikutukset ja vastuut, yhteistyötaidot, työolosuhteet, koulutus, lisätehtävät ja esimiesasema. Työolosuhteet vaativuustekijänä poikkeavat normaalista henkisestä tai fyysisestä olosuhteesta, jota ei voida työsuojelutoimenpitein poistaa.

02SOS04A SOTE peruspalkka 1.6.2022 2847,27 €/kk

TVA1 2971,89 €/kk SOSIAALITYÖNTEKIJÄ (Sosiaalityön asiantuntijatehtävät) REKRYTOINTILISÄ 400 €/KK 1.9.2019 ALKAEN KOLMEN VUODEN AJAKSI (ylempi korkeakoulututkinto)

Perustaso. Itsenäinen alan teoreettinen hallinta ja käytäntöön perustuva sosiaalityön asiakas-, kehittämis- ja suunnittelutyö. Viran päätehtäviin kuuluvat sosiaalihuoltolain mukaiset lasten- ja perheiden palvelut, lastensuojelu, lastenvalvojan työt sekä aikuissosiaalityötä ja päihde- sekä mielenterveystyötä. Erityisasiantuntijana kehittää erityisesti lasten ja perheiden palveluja. Oman työn jatkuva kehittäminen ja omasta täydennyskoulutuksesta huolehtiminen. Oman toimialan lainsäädännön seuraaminen ja itsenäinen lainsäädännön soveltaminen palvelupäätöksiin asiakkaille. Viranhaltijalla vastuu asiakkaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, mutta myös taloudellinen vastuu viranhaltijapäätöksistään. Tavoitteellinen asiakas- ja verkostotyö sekä motivointi pysyvään muutokseen.

TVA2 3321,27 €/kk

Esimiehen sijaistaminen. Osallistuu oman toimialan asioiden valmisteluun perusturvalautakunnalle, sosiaalipäivystykseen sekä maakunnallisiin hankkeisiin. Oman toiminnan talouden seuranta ja palveluiden jatkuva kehittäminen. Erityisasiantuntijana antaa konsultaatiota yhteistyötahoille. Erityisesti lastensuojelupalvelujen kehittäminen. Lastensuojelun viranhaltijapäätökset, myös tahdonvastaiset päätökset. ’’

Sosiaalityöntekijän tehtävät Auran kunnassa ovat lähinnä TVA 2:n mukaisesti määritellyt. Tehtävät sijoittuvat Shl mukaiseen sosiaalityöhön lapsiperhepalveluissa, aikuissosiaalityössä (ml. ikääntyneiden ja vammaisten sosiaalityö) sekä lastensuojeluun. Lisäksi sosiaalityöntekijän edellytetään osallistuvan lastenvalvojalle kuuluvien tehtävien valmisteluun.

Vuonna 2020 on Auran kunnanhallitus linjannut, että sosiaalityöntekijän rekrytointia voidaan tukea maksamalla 400 euron suuruinen rekrytointilisä pätevälle sosiaalityöntekijälle neljän vuoden ajan. Virka on tällä hetkellä täytettynä määräaikaisesti Sofita Oy:n välityksellä hankitulle sosiaalityöntekijälle tehdyllä sopimuksella lokakuun loppuun 2022 saakka. Kustannukset kunnalle ovat merkittävät, noin 11 000 euroa kuukaudessa. Sosiaalityöntekijän palkka tulisi tarkistaa ja virka tulisi asettaa julkisesti hakuun 1.11.2022 alkaen, jotta hyvinvointialueelle siirryttäessä olisi virka täytettynä.

Seuraavassa lyhyt tarkastelu lähikuntien parhaillaan avoinna olevien tehtävien perusteella sosiaalityöntekijän palkkatasosta:

  • Turku: 3581,10 €
  • Naantali: 3653,38 € (+ rekrylisä 200 €/kk)
  • Salo: 3865,90 € (+rekrylisä 350 €/kk ja palkkio joulukuussa)
  • Parainen: 3844,17 €
  • Marttila: 3678,89 €
  • Ky. Akseli: 3603 € (+ rekrylisä 100 €)
  • Pöytyä: 3811 € (+rekrylisä 186 €/kk)

Aurassa TVA 2:n mukainen palkka on siis 3321,27 € (+rekrylisä 400 €/kk). Tämä palkka ei ole tuottanut hakijoita aikaisemmin auki olleessa haussa. Pöytyällä ja Salossa on sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus ollut suurta, mikä toisaalta saattaa tarkoittaa muiden tekijöiden kuin palkkauksen vaikutuksista työsuhteessa pysymiseen.

 

Auralla on useita valtteja työntekijöitä rekrytoidessa:

Aura sijaitsee lyhyen ajomatkan päässä Turusta. Aurassa on maltillinen lastensuojelun asiakasmäärä (asiakasmäärä täyttää lain edellytykset, mikä puolestaan ei muissa kunnissa usein toteudu) ja Aurassa on uuden kunnanviraston myötä luvassa hyvät työskentelytilat. Työn sisältö on monipuolinen, mutta myös vaatii laajaa eri sosiaalityön osa-alueiden osaamista, mikä toisaalta toimii vetovoimaisena tekijänä. Perehdytykseen on mahdollista työyksikössä panostaa, ja myös esimiehen tuen voi uudelle työntekijälle luvata. Palkkauksella tulisi erottua lähikunnista positiivisesti. Houkutteleva ja samalla realistinen palkka sosiaalityöntekijälle olisi noin 4000 €/kk.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää vahvistaa sosiaalityöntekijän tehtäväkohtaiseksi palkaksi 4 000 euroa 1.11.2022 alkaen. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että erillistä rekrylisää ei 1.11.2022 jälkeen enää makseta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sosiaalijohtaja, palkanlaskenta

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

- kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Auran kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on päätöksen tehnyt toimielin/viranomainen.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA     

Käyntiosoite: Perkkiönkuja 2 AURA 

Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi    

Puhelinnumero: 02-486430             

 

Kirjaamon aukioloaika on ma – to klo 8 – 16 ja pe 8 – 14.45.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran kunnan kirjaamosta.