Kunnanhallitus, kokous 20.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 260 Kunnanvaltuuston edellisen kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 96 §:n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Kunnanvaltuusto on 13.12.2021 pitämässään kokouksessa käsitellyt ja päättänyt seuraavat asiat:

§ 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§ 78 Sosiaali- ja terveydenhuollon osavuosiraportti tammi-syyskuu 2021, ja esitys määrärahojen ylitysoikeuteen
§ 79 Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024
§ 80 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän talousarvion hyväksyminen vuodelle 2022
§ 81 Muut asiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset ole lainvastaisia ja päättää panna ne täytäntöön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.