Kunnanhallitus, kokous 20.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 262 Yhtenäiskoulun rehtorin virka

AurDno-2021-91

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Rehtorin virka on tullut avoimeksi aiemman rehtorin irtisanouduttua virastaan. Virka on tarkoituksenmukaista laittaa avoimeen hakuun mahdollisimman pian. Rehtorilta edellytetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaista rehtorin kelpoisuutta, erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä mielellään vähintään viiden vuoden työkokemusta rehtorin tehtävistä.

Rehtorin tehtävänä on johtaa,​ ohjata ja valvoa koulun opetus-​ ja kasvatustyötä, strategista toimintaa, suunnittelua ja kehittämistä taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Rehtori vastaa nivelvaiheyhteistyöstä perusopetuksen ja toisen asteen välillä sekä kunnan ulkopuolelle sijoitettujen erityisoppilaiden koulunkäynnistä. Rehtorin työnkuva on laaja pitäen sisällään taloudenhoitoa,​ henkilöstöhallintoa ja opetustehtäviä. Rehtori myös valmistelee perusopetuksen osalta asiat sivistyslautakunnalle.  Rehtorin tehtävä edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja,​ pedagogista osaamista ja kiinnostusta työyhteisön ja tulevaisuuden koulun kehittämiseen. Rehtorin tehtävään kuuluvat yhtenäiskoulun ja Kirkonkulman koulun rehtorin tehtävät. Oppilaita on yhteensä noin 500 ja henkilöstöä reilut 50. Viran hakuilmoitus on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta päättää julistaa rehtorin viran avoimeen  hakuun 4.11. – 22.11.2021. Lisäksi lautakunta päättää mahdollisen haastattelupäivän.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi lautakunta päätti, että haastatteluissa käytetään asiantuntijaa. Haastattelut pidetään 1.12. klo 10.30 - 17.00 ja varapäivänä 2.12. klo 11.00 - 16.00. Haastatteluissa on koko lautakunta paikalla.

Valmistelija

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Rehtorin virkaan tuli määräaikaan mennessä seitsemän hakemusta: Anu Pudas, Matti Luoma, Ilpo Lintula, Taija Marttila, Maria Kares, Kaisa Järvinen ja Eetu Kallioinen. Kaisa Järvinen peruutti hakemuksensa hakuajan jälkeen. Lautakunta haastatteli 1.12.2021 Anu Pudaksen, Eetu Kallioisen, Maria Kareksen ja Taija Marttilan. Haastatteluissa oli läsnä rekrytoinnin tuki Eezy Personellista. Haastatteluiden perusteella päätettiin lähettää henkilöarviointeihin Anu Pudas, Maria Kares ja Taija Marttila. Henkilöarvioinnin tulokset valmistuvat maanantaina 13.12.2021.

Ehdotus

Esittelijä

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta päättää valita yhtenäiskoulun rehtorin virkaan FM Maria Kareksen. Valinnan perusteena on hakemusten, työkokemuksen, haastatteluiden ja henkilöarviointien pohjalta tehty kokonaisarviointi sekä sivistyslautakunnan asettamat kriteerit, jotka ovat johtamistaito, yhteistyökyky, paineensietokyky, kokemus ja helppo lähestyttävyys.

Päätös

Juhani Yli-Pohja ehdotti Taija Marttilan valintaa yhtenäiskoulun rehtoriksi. Niina Aarnio kannatti ehdotusta.

Päätettiin suorittaa suljettu lippuäänestys, jonka tuloksena valitaan eniten ääniä saanut rehtoriksi ja toiseksi eniten ääniä saanut varalle valitun kieltäytymisen varalle.

Taija Marttila sai äänestyksessä neljä (4) ääntä ja Maria Kares kolme (3) ääntä.

Yhtenäiskoulun rehtoriksi valittiin Taija Marttila ja varalle Maria Kares.

Valmistelija

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 14.12.2021 § 102 valinnut Auran yhtenäiskoulun rehtorin virkaan Taija Marttilan, varalle Maria Kareksen. Neljä kunnanhallituksen jäsentä (Jenni Päätalo, Jouko Vähä-Rahka, Ari-Pekka Haapanen ja Taru Sahla) ovat 15.12.2021 saapuneilla ilmoituksillaan esittäneet asian ottamista kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kuntalain 92 §:n sekä Auran kunnan hallintosäännön 32 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Kunnanhallitus on 7-jäseninen, joten neljä jäsentä edustaa enemmistöä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää

1) käyttää otto-oikeutta sivistyslautakunnan päätökseen 14.12.2021 § 102 ja

2) toimittaa yhtenäiskoulun rehtorin virkavaalin.

Päätös

Kunnanhallitus totesi, että asian käsittelyssä ei ole ollut esteellisiä henkilöitä.

Kunnanhallitus totesi, että sillä on oikeus käyttää otto-oikeutta alaistensa lautakuntien päätöksiin.

Kunnanhallitus päätti, että vain kunnanjohtaja tiedottaa jatkossa tästä asiasta julkisuuteen.

Ari-Pekka Haapanen ehdotti, ettei kunnanhallitus käytä otto-oikeutta. Sanna Laine, Taru Sahla ja Jukka Leino kannattivat ehdotusta. Kunnanhallitus oli yksimielisesti ehdotuksen kannalla ja esittelijä muutti päätösehdotustaan.

Kunnanhallitus päätti, ettei se käytä otto-oikeutta sivistyslautakunnan päätökseen rehtorivaalissa 14.12.2021 § 102.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.