Kunnanhallitus, kokous 21.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Alustava tilinpäätösarvio vuodelle 2021

AurDno-2022-75

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kunnan kirjanpitoon tehdään vielä viimeisiä kirjauksia koskien vuotta 2021. Merkittävän kokoisia ostolaskuja ei ole enää viime vuodelle tiedossa. Tulojen osalta käyttämättömiä hankeavustuksia siirretään vielä vuodelle 2022 noin 100 000 euron verran. Toisaalta kirjauksista puuttuvat työterveyshuollon Kela-korvaus ja joukkoliikenteen avustus, yhteensä noin 28 000 euroa.

Kunnan lainakanta lyheni vuoden 2021 aikana 2 976 000 euroa. Näin ollen kunnan lainasalkun koko on 9 357 348 euroa, 2 364 euroa asukasta kohden. Tämä on kunnan kokonaistalouden kannalta positiivinen suunta, sillä vuoden 2023 alusta alkaen kunnan tuloeveroista leikataan valtion myöhemmin päättämä prosenttiosuus hyvinvointialueille. Tähän asti työlukuna on käytetty 12,39. Myös valtionosuuksien määrä pienenee.

Alustavan tuloslaskelman mukaan kunnan toimintatuotot ovat olleet noin kolme miljoonaa euroa. Talousarvioon verrattuna ylitystä on noin 300 000 euroa. Toimintakulut ovat ylittyneet kokonaisuutena noin 150 000 euroa. Palkat ja palkkiot ylittyivät talousarvioon arvioidusta kahdella prosentilla, 136 000 eurolla. Ostopalvelut toteutuivat suunnitellusti, eikä terveydenhuollosta ole tulossa lisälaskuja vuodelle 2021. Koronaviruspandemian vaikutus näkyy edelleen esimerkiksi hoitotarvikkeiden talousarviota suurempana toteumana.

Toimielittäin tarkasteltuna kunnanhallitus ylitti viidellä prosentilla käyttötalouden kustannuksensa, mutta myös tulot ylittyivät siten, että tulos oli talousarvion mukainen. Perusturvalautakunnan tulot ylittyivät niin ikään ja kokonaiskustannukset alittivat 95 000 euroa talousarvion luvun. Myös sivistyslautakunnan tulot ylittyivät talousarviosta ja toimintakulut pysyivät 41 000 euroa alle talousarvion kokonaiskustannuksen.Vapaa-aikalautakunnan tulot ja menot ylittyivät, mutta toimintakate muodostui 10 000 euroa paremmaksi kuin talousarviossa. Tekninen lautakunta ylitti talousarvioon arvioidut kustannukset seitsemällä prosentilla, 183 000 eurolla.

Kokonaisuutena kunnan vuosikatteeksi näyttää muodostuvan noin 2,5 miljoonaa euroa ja tilikauden tuloksesta odotetaan poistojen jälkeen 1,6 miljoona euroa. Alustavat tuloslaskelmat ja rahoituslaskelma ovat liitteinä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus merkitsee alustavan tlinpäätösarvion tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.