Kunnanhallitus, kokous 21.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Hanselin Tietoliikennepalvelut 2021–2025 -kilpailutukseen liittyminen

AurDno-2022-76

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Auran kunnan verkkoyhteydet kulkevat Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän kautta. Tämän lisäksi kunnalla on viisi erillistä erillistä yhteyttä ulkomaailmaan. Ulkoiset yhteydet ovat oppilas- ja vierasverkon, Cafescon, Auraamon, Sisulan ja Tilhelän yhteydet. Oppilas- ja vierasverkko on yhdessä Pöytyän kanssa. Toimittaja yhteyksissä on Lounea. Hyvinvointialueiden aloittamisen jälkeen emme voi enää vuoden 2023 alusta käyttää samoja yhteyksiä Pöytyän kansantervesytyön kuntayhtymän kanssa. Tämän vuoden aikana on tärkeää saada kunnan tietoliikenne ja ICT-ohjelmistot eriytettyä terveydenhuollosta. Pöytyän kunnan kanssa on tehty yhteistyötä tässä kokonaisuudessa.

Pöytyän kunta on liittynyt Hansel Oy yhteishankintaan (Tietoliikennepalvelut 2021 – 2025) kunnille, kuntayhtymille ja seurakunnille. Yhteishankintaan liittyminen antaa työkaluja kilpailuttaa organisaation tietoliikenneyhteyksien ja tietoliikenteen palveluiden hankintoja. Kohteina voivat olla muun muassa toimipisteitä yhdistävät tietoliikenneyhteydet, lähiverkkopalvelut, yhteydet internetiin, tietoliikenteen tietoturva- sekä asiantuntijapalvelut. Mukaan voi liittyä koko sopimuskauden ajan. Mallissa voidaan minikilpailutuksen kautta hankkia kunnan tarvitsemia tietoliikennepalveluita. Hansel Oy on valmiiksi varmistanut toimittajien soveltuvuuden, tarjoaa valmiit sähköiset mallipohjat sekä asiantuntijoidensa tuen kilpailutuksiin (mm. asiakkaan edun valvonta, toimittajahallinta sekä kilpailutusasiakirjojen kommentointi) koko sopimuskauden ajaksi.

Jotta Auran kunta voi tehdä yhteisen kilpailutuksen Pöytyän kunnan kanssa, tulisi Auran kunnan ilmoittautua Hanselin yhteishankintaan.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää, että

1. Auran kunta liittyy Hansel Oy:n Tietoliikennepalveluiden 2021 - 2025 yhteishankintaan ja

2. tietoliikenneyhteyksien kilpailutus hoidetaan yhteistyössä Pöytyän kunnan kanssa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hansel Oy, Pöytyän kunta, Eero Lehtinen

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Perkkiönkuja 2, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45