Kunnanhallitus, kokous 21.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Horsmanmäen kunnallistekniikan saneerauksen suunnittelu

AurDno-2022-53

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi
  • Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Perustelut

Horsmanhaan alueen vesihuolto on saneeraustarpeessa. Nykyiset vesihuoltolinjat on rakennettu pääosin 1970- ja 1980- luvuilla ja alueelta laaditun vuotovesitutkimuksen mukaan vuotovesiä muodostuu alueelta paljon. Vesijohdon runkolinjat ovat pääosin Himanit-putkea, jonka käsittely ja korjaustyöt ovat teknisesti vaikeita ja varaosien saanti haasteellista. Vesihuoltolinjat sijaitsevat suurimmaksi osaksi katualueella. Peruskorjaustyö on ajoitettu kolmelle sulan kauden ajanjaksolle vuosille 2022-2024.

Tänä vuonna saneeraustyöt aloitetaan Leppäkujalta eteenpäin Nahkurintien suuntaan huhti-toukokuun vaiheesta alkaen. Ensimmäisenä vaiheena on yhdysvesijohdon rakentaminen Hongistontien ja Kanervakujan väliin. Tälle vuodelle korjauksiin alueella on budjetoitu yhteensä 400 000 euroa.

Horsmanhaan peruskorjaus työllistää rakennusmestarin ja verkostonhoitajan tiiviisti kesäkausiksi. Teknisessä toimessa on vakituinen kenttähenkilökunta pysynyt saman kokoisena jo seitsemän vuoden ajan. Samaan aikaan suoritemäärät ovat kasvaneet uusien kiinteistöjen ja alueiden kasvun myötä voimakkaasti ja toiminnot ovat monimutkaistuneet. Käyttöönotetut sähköiset seuranta- ja valvontajärjestelmät ovat mahdollistaneet toimintojen ylläpidon, mutta mikäli Horsmanhaan peruskorjaus aloitetaan, nykyhenkilökunta ei riitä suoriutumaan tehtävistään. Lisäksi vesihuoltotehtäviin on tarpeen saada lisähenkilöpanosta. Horsmanhaan rakentamiseen on investoinneissa budjetoitu yhden henkilön työpanos.

Alueen korjaussuunnittelua on tehty jo yli kahden vuoden ajan teknisessä toimessa. Sweco Oy on laatinut esiselvitysten perusteella alueen saneeraussuunnitelman. Alueen kiinteistöihin ollaan työn edetessä yhteydessä, koska putkilinjojen sijainnissa on epätarkkuuksia ja on todennäköistä, että alueella on sekaviemäröintiä, joka poistetaan saneerauksen yhteydessä.

Suurimman ja vaikeimman työn muodostavat veden runkolinjojen korjaustyöt. Samassa yhteydessä joudutaan purkamaan teiden ja katujen rakenteita ja rakentamaan ne uudestaan. Pääosin viemäriverkostokin on rakennettava uudelleen. Korjausten yhteydessä joudutaan rakentamaan väliaikaisia vesihuoltolinjoja, jotta toteutus ylipäänsä olisi mahdollista. Rakentamisen yhteydessä tulee todennäköisesti tilanteita, jolloin joudutaan arvioimaan putkistojen linjauksia ja siksi on käytännön kannalta järkevää, että rakennusmestari voi tehdä suoraan viranhaltijana päätöksiä näistä.

Suunnittelun edetessä tarkemmaksi, on useiden eri asiantuntijoiden yhteinen johtopäätös, että peruskorjaus on kokonaistaloudellisinta toteuttaa siten, että konetyö tehdään tuntityönä kokeneiden urakoitsijoiden kanssa. Muut urakkamuodot eivät onnistu, koska lähtötiedot ovat niin epävarmat, ettei laskentaa voida suorittaa riittävällä tarkkuudella. Materiaalit kilpailutetaan normaalisti.

Peruskorjaus on suurimmalta osaltaan vesijohtoverkoston peruskorjausta ja siten kilpailutusraja on kansallisella tasolla niin korkealla (erityisalojen kansallinen kilpailutusraja urakoissa yli 4 m€), että työkoneiden hankinta voidaan toteuttaa suorilla viranhaltijapäätöksillä.

Vesihuoltoverkoston peruskorjauksen yhteydessä tehtävät muut, esimerkiksi teiden ja hulevesienlinjojen rakentaminen, on taloudellisinta toteuttaa samaan aikaan peruskorjauksen yhteydessä.

Tällaisessa peruskorjauksessa täytyy aina päivä lopettaa ja aloittaa erikseen, koska työmaa sijaitsee keskellä asutusta, liitoskohtia on paljon ja suojaustoimenpiteitä turvallisuuden vuoksi on tehtävä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää:

  • delegoida rakennusmestarille toimivallan pyytää tarjoukset ja valita urakoitsijat viranhaltijapäätöksillä Horsmanhaan peruskorjaukseen,
  • delegoida rakennusmestarille oikeuden sopia kiinteistökohtaiset korvaukset Horsmanhaan peruskorjauksessa 3000 euroon asti. Mahdolliset tätä suuremmat korvaukset ja erimielisyydet ratkaistaan aina maanmittauslaitoksen lunastustoimituksella. Vesihuoltoverkostojen linjat määritetään tonteilla teknisen lautakunnan päätöksellä, mikäli niistä ei päästä sopimukseen rakennusvaiheessa.
  • myöntää tekniselle toimelle täyttöluvan 1.4.2022 alkaen täytettävän uuden laitosmiehen toimen täyttämiseen siten, että puolet rekrytoitavan työntekijän toimenkuvasta muodostuisi vesihuollon tehtävistä ja puolet muista teknisen toimen alaisista tehtävistä.
  • että työmaalla voidaan toteuttaa normaalista säännöllisestä työajasta poikkeavia työaikoja, sen mukaisesti, miten katsotaan tarpeelliseksi. Työmaapäällikkö kirjaa ja suunnittelee kaikkien työmaalla toimivien työajat.
  • että teknisen toimen Ari Tähtisen työnkuvaa muutetaan siten, että hän toimii jatkossa teknisen toimen työhön osallistuvana työnjohtajana huhtikuun alusta alkaen. Hän toimii jo tällä hetkellä paljolti kyseisen työnkuvan mukaisesti. Muutokset tehdään toimintojen joustavuuden parantamiseksi ja töiden sujuvuuden varmentamiseksi. Muutoksella vapautetaan teknistä johtajaa ja rakennusmestaria keskittymään enemmän tuotannonohjaus- ja taloushallinnon tehtäviin, joiden merkitys kasvaa näköpiirissä olevissa toimintaympäristön muutoksissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Perkkiönkuja 2, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45