Kunnanhallitus, kokous 21.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Leppäkujan tontin luovutus väliaikaiskäyttöön

AurDno-2022-74

Valmistelija

  • Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Perustelut

Horsmanhaan alueen vesihuoltoverkoston peruskorjaus on tarkoitus aloittaa huhti-toukokuun vaihteessa. Suunnittelun edetessä on hahmottunut kokonaisuus tehtävistä muutoksista, jotka peruskorjauksen toteuttamiseksi tarvitaan.

Leppäkujalla oleva kunnan omistukseen siirtynyt rivitalotontti on sijainniltaan sellainen, että sitä olisi järkevää hyödyttää rakentamisvaiheen aikana työmaan varasto- ja huoltoalueena. Tontti ei ole tällä hetkellä erityisen edustava ja se olisi joka tapauksessa siistittävä nykytilaltaan.

Liite 1: kartta tontista

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää, että:

- Leppäkujalla oleva kunnan omistukseen siirtynyt rivitalotontti luovutetaan Horsmahaan rakentamisen ajaksi työmaan käyttöön. Väliaikainen käyttötarkoituksen muutos on perusteltua, koska tontin sijainti, koko, tontin nykyinen siistimistarve ja kustannusten säästö puoltavat sitä vahvasti. Tekninen toimi ilmoittaa hallitukselle, kun tarve käytöstä poistuu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Perkkiönkuja 2, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45