Kunnanhallitus, kokous 21.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2021-2024

AurDno-2021-648

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Kotouttamisen edistämistä koskevan lain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajien mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010).

Kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestetään osana kunnallisia peruspalveluja sekä esimerkiksi  työ- ja elinkeinohallinnon palveluja sekä muina kotoutumista edistävinä toimenpiteinä.

Kotoutumissuunnitelma on maahanmuuttajan yksilöllinen suunnitelma niistä toimenpiteistä ja palveluista, joiden tarkoituksena on tukea maahanmuuttajan mahdollisuuksia hankkia riittävä suomen tai ruotsin kielen taito sekä muita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä edistää hänen mahdollisuuksiaan osallistua yhdenvertaisena jäsenenä yhteiskunnan toimintaan.

Maahanmuuttajaväestön tarpeet ja kotoutumisen edistäminen on otettava huomioon kunnan ja muiden paikallisten viranomaisten yleisessä suunnittelussa, toiminnassa ja seurannassa. Paikallisten viranomaisten on kehitettävä kotoutumista monialaisena yhteistyönä. Yhteistyöhön osallistuvat kunta, työ- ja elinkeinotoimisto  sekä muut kunnan alueella toimivat viranomaiset. Kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestävät järjestöt, yhdistykset ja yhteisöt osallistuvat tarvittavassa laajuudessa kotouttamisohjelman laadintaan ja toteutuksen sekä toimeenpanon seurantaan.

Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään  kunnan kunnanvaltuustossa jo jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Ohjelma otetaan huomioon kuntalain mukaista talousarviota  ja -suunnitelmaa laadittaessa.

(Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010)

Auran kunnan ensimmänen kotouttamisohjelma laadittiin yhteistyössä Loimaan seutukuntien kuntien kanssa ja se vahvistettiin kunnanvaltuustossa 06.05.2013. Päivitetty voimassa oleva maahanmuuttajien kotouttamisohjelma vuosille 2017 - 2020 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 2.5.2017. Kunnassa on vuonna 2017 hyväksytty sopimus ELY-keskuksen kanssa pakolaisten vastaanotosta ja kotoutumisen edistämisestä. Sopimus valmisteltiin vuosille 2016-2018. Kotouttamislain 44 §:n mukaan kustannusten korvaamisen edellytyksenä on, että kunta on laatinut 32 §:n mukaisen kotouttamisohjelman.

Esityslistan liitteenä on päivitetty Auran kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelma vuosille 2021 - 2024.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee kotoutumisen edistämisestä annetun lain uudistusta, jonka on tarkoitus tulla voimaan 2024. Kokonaisvastuu kotoutumisen edistämisestä palveluiden järjestämisestä on suunniteltu tulevan kunnille (pois lukien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu). 

 

Ehdotus

Esittelijä

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan Auran kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelman vuosille 2021 - 2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä ja esittää valtuustolle edelleen hyväksyttäväksi liitteenä olevan Auran kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelman vuosille 2021 - 2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.