Kunnanhallitus, kokous 21.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Metsä-Halavan jatkoalueen asemakaava

AurDno-2021-606

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Perustelut

Kunnan tonttien myynti on jatkunut vilkkaana ja siksi on tarpeellista kaavoittaa lisää myytäviä tontteja.Tätä tarkoitusta varten Halavan alueelta on ostettu vuonna 2019 nykyisen kaava-alueen lähettyviltä lisämaata, joka kaavoittamalla saadaan jatkoa nykyiselle alueelle.

Kaavatoimikunta päätti kokoontuessaan marraskuun lopulla esittää kunnannhallitukselle Halavan jatkoalueen asemakaavoittamisen aloittamista.

Kunnan omistama kiinteistö ( 019-423-0002-0346 )  on kooltaan noin 5 hehtaaria ja liittyy luontevasti nykyiseen kaava-alueeseen. Kaavan jatkoalue voi tukeutua Tarvasjoentien nykyisiin tieliittymiin ja siten se on liikenteellisesti vaivaton toteuttaa. Lisäksi alueen vesihuolto voidaan toteuttaa edullisesti pitkälti jo rakennettuja linjoja hyödyntäen. Lisäksi alueelta on keskustaan kevyen liikenteen väylä valmiina.

Asemakaavasta on säädetty Maankäyttö- ja rakennuslaissa. Mainitun lain 50 §: ”Asemakaavan tarkoitus. Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteisen, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.”

Asemakaavan laatimistarpeesta säädetään lain 51 §:ssä: ”Asemakaavan laatimistarve. Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää.”

Asemakaavan hyväksyy valtuusto.

Ehdotus

Esittelijä

Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää käynnistää Halavan asemakaava-alueen jatkokaavoituksen omistamallaan kiinteistöllä Siilinpelto (rek nro 019-423-0002-0346).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on päätöksellään 13.12.2021 § 251 käynnistänyt Metsä-Halavan jatkoalueen asemaakavan laatimisprosessin. Aluearkkitehti on laatinut alueesta osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS).

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä 4.2.2022 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman, ja asettaa sen yleisesti nähtäville. Kaava-asiakirjat lähetetään tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti ja kaavoitushankkeen vireilletulo kuulutetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Perkkiönkuja 2, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45