Kunnanhallitus, kokous 21.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Täyttölupa lähihoitajan äitiys- ja vanhempainvapaan sijaisuuteen

AurDno-2022-63

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Palvelutalo Hoivakodin lähihoitajalle on myönnetty äitiys- ja vanhempainvapaata ajalle 8.4.2022 - 17.2.2023.

Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden ihmisten ympärivuorokautisessa tehostetussa palveluasumisessa on säädetty laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (= nk. vanhuspalvelulaki) 1.10.2020 alkaen. Lain mukaisen henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,60 työntekijää asukasta kohden  1.1.2022 lukien, ja 1.4.2023 lukien 0,70 työntekijää asukasta kohden. Lakisääteisesti määriteltyyn henkilöstömitoitukseen  liittyy myös se, ettei välillisiä työtehtäviä eli tukipalveluita enää lasketa henkilöstömitoitukseen vaan näihin nk. välillisiin työtehtäviin on varattava erillinen resurssi. Välillistä tukipalvelutyötä ovat asiakkaiden ja yhteisten tilojen päivittäinen, viikottainen ja kuukausittainen siivous, ruuan valmistus ja sen laajamittainen lämmitys sekä pyykki- ja kiinteistönhuolto. Yksikön vastuuhenkilöiden esimies- ja hallinnollinen työ, henkilöstön koulutus ja perehdytys sekä toimintayksikön kehittäminen ovat myös välillistä työtä (Vanhuspalvelulaki, 980/2012 20 §, 9.7.2022/565).

Vuoden 2021 THL:n seurannassa palvelutalo Hoivakodin henkilöstömitoitus on ollut 0,56. Palvelutalo Hoivakodin henkilöstömitoitus on 1.1.2022 lukien nostettu vähimmäistasolle (=0,60) palkkaamalla yksi lähihoitaja lisää 1.12.2021 lukien. Jotta lakisääteinen mitoitus voidaan säilyttää on välttämätöntä täyttää lähihoitajan äitiys- ja vanhempainvapaan sijaisuus ajalle 8.4.2022 - 17.2.2023.

Sosiaalijohtaja esittää edellä olevaan perustuen lausuntonaan, että kunnanhallitus myöntäisi täyttöluvan palvelutalo Hoivakodin lähihoitajan sijaisuuteen ajalle 8.4.2022 - 17.2.2023.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan palvelutalo Hoivakodin lähihoitajan sijaisuuteen ajalle 8.4.2022 - 17.2.2023 sosiaalijohtajan esityksen mukaisesti.

Päätös

päätösehdotus hyväksyttiin

Tiedoksi

Sirpa Kunnas, Henriikka Laine, Maija-Lisa Sibakow, Arja Kima

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.