Kunnanhallitus, kokous 21.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Tehostettu palveluasuminen

AurDno-2022-21

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta esitti kokouksessaan 8.12.2021, että seuraavaan lautakunnan kokoukseen valmistellaan esitys tehostetun asumispalvelupaikkojen turvaamiseksi kunnan alueella.

Tavoitteeksi on asetettu, että iäkkäät voisivat saada hoiva- ja hoitopaikan omassa kotikunnassan. Tällä hetkellä tehostettua palveluasumista järjestetään noin 10 %:lle  75-vuotiaista. Kunnan ulkopuolelta on hankittu tehostetun asumispalvelun paikka 4 iäkkäälle. Iäkkäiden tehostetun palveluasumisen paikoista kaiken kaikkiaan  noin 60 % hankitaan ostopalveluilla. Kunnalla on yksi tehostetun palveluasumisen yksikkö, 15-paikkainen Hoivakoti, jonka paikoista kaksi on varattu lyhytaikaiseen tehostettuun asumispalveluun. Aurassa on myös Esperi Care oy:n Mikonpolun palveluasuntola. Mikonpolun kiinteistö on Auran Vanhustentaloyhdistyksen. Vanhustentaloyhdistys ja Esperi Care Oy ovat sopineet Yhdistyksen liiketoiminnan (tehostettu palveluasuminen) siirtymisestä Esperi Care Oy:lle 1.10.2017. 

Mikonpolun palvelutalo on rakennettu kolmessa osassa (Koivukoti 1996, Pihlajakoti 2002 ja Haapakoti 2008). Palvelutalo Hoivakoti on rakennettu 1980-luvulla.

Palvelutalojen pihapiirissä on yksi kunnan rivitalo ja kaksi vanhustentaloyhdistyksen rivitaloa. Nämä rivitalosunnot on tarkoitettu iäkkäiden asumiseen, ja ovat vuokra-asuntoja.Samassa rakennuksessa kuin Hoivakoti ja Arkea Oy:n ravintokeskus sijaitsee Vanhustentalon "asuntolasiipi" Kotipolku.

Tehostetun palveluasumisen tarve on Auran kunnassa kasvamassa. 31.12.2020 oli  kunnan väestöstä 75-vuotta täyttäneitä 8,2 % (324). Iäkkäiden osuus Auran kunnan väestöstä on voimakkaasti nousussa. Tilastokeskuksen (Sotkanet) väestöennusteen mukaan 75-vuotta täyttäneitä olisi Aurassa vuonna 2025 10,9 % (431), vuonna 2030 13,4 % (535) ja vuonna 2040 15,8 % (639). Mikäli iäkkäiden tehostettu asumispalvelu halutaan järjestää Auran kunnan alueella tarvitaan tehostetun asumispalvelun paikkoja kuntaan lisää jo lähivuosina. Mikonpolun palvelutaloon voidaan sijoittaa myös muiden kuntien kuin Auran kunnan asukkaita.Tärkeää olisi perustaa kuntaan myös palveluasumispaikkoja ja vaihtoehtoisia asumispalveluita kuten myös iäkkäiden päivätoimintaa. Erilaisten asumispalveluiden tarve kasvaa, ja samalla kasvaa myös kotihoidon palvelujen tarve.

Varsinais-Suomessa tehostetun asumispalvelun piirissä on noin 7,5 % 75-vuotta täyttäneistä, ja ikääntyneiden laatusuositusten mukaan tavoitteena on, että tehostetussa palveluasumisessa olisi noin 6 % 75-vuotta täyttäneistä. Kotihoidon palveluja kehitetään ja kotihoitoon tullee vuonna 2023 lainsäädäntö, jonka mukaan kotihoitoa tulee tarjota myös öiseen aikaan. Iäkkäiden ihmisten asumista olisi järkevää keskittää paikkaan, jossa on kunnan palveluja ja muita markkinaehtoisia palveluja. Auran kunnan taajaman osayleiskaavassa on varattu "vanhan" kunnantalon läheisyydessä tontteja, jotka sopisivat tehostetun asumispalveluyksikön rakentamiseen.

Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta tuli voimaan 1.7.2021. Hyväksytyn lainsäädännön mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät 1.1.2023 hyvinvointialueiden järjestettäviksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä päätäntävalta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023, joten tässä vaiheessa on haastavaa tehdä kunnassa päätöksiä. Auralaiset voisivat saada jatkossakin ympärivuorokautisen hoivapaikan Auran kunnan alueella, mikäli  yksityinen toimija kiinnostuisi rakennuttamaan tehostetun asumispalvelun yksikön Auraan.

 

Ehdotus

Esittelijä

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa tilanteen tehostetussa asumispalvelussa.

Päätös

Keskustelun jälkeen sosiaalijohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Perusturvalautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle tiedoksi muuttuneen tilanteen tehostetussa ympärivuorokautisessa asumispalvelussa.

Lisäksi perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se selvittäisi mahdollisuuksia saada kuntaan lisää tehostetun palveluasumisen paikkoja, koska seuraavien vuosien aikana iäkkäiden määrä tulee vielä lisääntymään ja lähipalvelut halutaan turvata lähellä myös vanhusten asumisen osalta. 

Perusturvalautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää

  1. merkitä perusturvalautakunnan esityksen tietoonsa saatetuksi ja
  2. lähettää asian viranhaltijavalmisteluun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sirpa Kunnas

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.