Kunnanhallitus, kokous 21.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle tehtävät selvitykset

AurDno-2022-51

Valmistelija

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Perustelut

Varsinais-Suomen hyvinvointialue on toimittanut Auran kunnalle tietopyynnön 16.12.2021 lakisääteisen selvityksen tekemiseen koskien sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen tehtävien, henkilöstön ja tietojen siirtoa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle.

Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021) edellyttää, että kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi kunnan tulee antaa arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta. Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Kunnan on täydennettävä annettua selvitystä viimeistään 30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.

Selvitys tulee olla organisaation hallintosäännön mukaisessa toimielimessä käsitelty siten, että päätös ja selvitystiedot voidaan toimittaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 28.2.2022 klo 14.00 mennessä.

Auran kunnan hallintosäännön 23 §:n mukaan kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa sille säädetyistä tehtävistä. Kunnanhallitus päättää mm. kiinteän omaisuuden, osakkeiden, ja osuuksien myynnistä ja vaihdosta valtuuston mahdollisten ohjeiden mukaan (HS 23.5), kiinteän omaisuuden vuokralle antamisesta ja ottamisesta, siltä osin kun päätösvaltaa ei ole annettu muulle toimielimelle tai viranhaltijalle (HS 23.8). Em. hallintosäännön kohtien perusteella toimivaltainen toimielin selvityksen antamiseen toimitilojen, irtaimen omaisuuden ja niihin liittyvien sopimusten osalta on kunnanhallitus.

Toimivallasta henkilöstöasioissa hallintosäännön 35 §:ssä todetaan, että mikäli toimivallasta ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on kunnanhallituksella. Henkilöstötietojen luovuttamista on käsitelty voimaanpanolain edellyttämällä tavalla käsitelty kunnan yhteistyötoimikunnassa 7.2.2022. Yhteistyötoimikunta totesi kokouksessaan, että yhteistoimintamenettely hyvinvointialueen valmistelun edellyttämästä selvityksestä on käyty.

Siirtyvä aineisto esitellään kokouksessa. Oheismateriaalina luettelo siirtyvistä palvelusopimuksista sekä yhteistoiminnassa käsitelty listaus sirrtyvästä henkilöstöstä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus

  1. toteaa, että sosiaali- ja terveystoimea ja pelastuslaitosta koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukainen selvitys (oheismateriaalina) siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja vuokrattavista tiloista ja arvio (oheismateriaalina) siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta, on tehty ja
  2. valtuuttaa kunnan viranhaltijajohdon toimittamaan selvityksen hyvinvointialueelle ja tekemään tarvittaessa selvitykseen vaadittavat täydennykset selvityksen antamisen jälkeen 30.6. mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Tiedoksi

Sirpa Kunnas, Kari Tuohi

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Perkkiönkuja 2, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45