Kunnanhallitus, kokous 22.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Järykselän alueen tonttien hinnoittelu

AurDno-2018-394

Valmistelija

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Perustelut

Järykselän Rantamaan kaava-alueen kunnallistekniikka on valmistumassa vuoden 2018 loppuun mennessä. Alueelle muodostuu kaavan mukaisesti 14 AO II- eli erillispientalojen tonttia. Tehokkuusluku on e=0.20. Tonttikoot vaihtelevat 1 950 neliöstä 2 770 neliöön. Kaavan tonttiraja on ohjeellinen. Tontit ovat pääosin peltotontteja eivätkä arvoltaan tai rakennettavuudeltaan merkittävästi poikkea toisistaan, joten tontit voidaan hinnoitella perustuen yhteen neliöhintaan. Maanhankinnan, kaavoituksen, kunnallistekniikan suunnittelun ja rakentamisen kulut alueella ovat olleet yhteensä noin 277 000 euroa. Alueen liittymätuloiksi on arvioitu noin 56 000 euroa. Alue on tarkoitus lohkoa tonteiksi kunnallistekniikan valmistumisen jälkeen. Syntyvät lohkomiskustannukset lisätään tonttien hintaan. 

Myyntihinta, jolla saataisiin kunnan kustannukset katetuksi olisi liittymätuloilla vähennettynä n. 7 €/m2. Pikku-Lahto II -alueen hinnoittelu toteutettiin aikanaan kustannusperusteisesti. Kustannuperusteiden lisäksi hinnoittelussa on otettava huomioon myös markkinat. Valtuuston hyväksymässä Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittisessa ohjelmassa 2018-2021 todetaan, että tonttien hinnoittelu perustuu pääasiassa markkinahintaan ja maapoliittisena tavoitteena on pitää tonttien markkinahintataso kohtuullisena. Luovutusehdoilla pyritään varmistamaan tonttien nopea rakentuminen. Omakotitonttien lähiseudun markkinatilanne puoltaa kustannusperusteista hieman halvemman neliöhinnan käyttämistä myyntihinnassa.

Auran kunnan hallintosäännön 23 §:n kohdan 26 mukaisesti kunnanhallitus päättää asemakaava-alueen rakennustonttien hintojen ja myyntiehtojen hyväksymisestä. Liitteenä Järykselän myyntiin tulevan alueen kaavakartta ja tonttiluettelo. Oheismateriaalina hintalaskelma ja tietoja tonttihinnoista Auran lähiympäristössä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää, että

  • tonttien myynhinnaksi vahvistetaan 6 €/m2
  • ostaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista ja tonttikohtaisen maaperätutkimuksen kustannuksista
  • kunnallistekniset liittymismaksut laskutetaan erikseen kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti
  • tonttien myynti toteutetaan ns. jatkuvan haun periaatteella ja tontit luovutetaan varausjärjestyksessä

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45