Kunnanhallitus, kokous 22.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2019

AurDno-2018-296

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Verohallinto voi myöhentää ilmoituksen antamisen määräaikaa. Jos ilmoitusta ei ole annettu määräajassa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden kiinteistöveroprosentteja, kuitenkin vähintään alinta lain mukaista prosenttia.

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Lopullinen kiinteistökohtainen vero määrittyy kiinteistön arvon perusteella, jona pidetään sille tulo- ja varallisuusverolain sekä niiden nojalla annettujen määräysten mukaisten perusteiden mukaan kalenterivuotta edeltävältä vuodelta määrättävää arvoa. Kiinteistölle, jolle ei määrätä arvoa varallisuusverotuksessa, määrätään tässä laissa tarkoitettu arvo samojen perusteiden mukaan. Kiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistöverolaissa tonttia, tilaa ja muuta Suomessa olevaa itsenäistä maanomistuksen yksikköä, joka on merkitty tai merkittävä maarekisteriin, tonttikirjaan tai kiinteistörekisteriin.

Kunnanvaltuuston on vahvistettava vuosittain ainakin yleinen kiinteistöveroprosentti ja vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti. Kunta voi myös vahvistaa erillisen veroprosentin muille kuin vakituisille asuinrakennuksille, voimalaitosrakennuksille, rakentamattomalle rakennuspaikalle sekä yleishyödyllisen yhteisön omistamalle rakennukselle ja maapohjalle. Jollei erillistä veroprosenttia ole vahvistettu, sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Vuodelle 2019 on päätetty vain vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin ylärajan korottaminen 0,90:stä 1,00:aan. Täten vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero voi vaihdella 0,41- 1,00 välillä. Muut veroprosentit voidaan päättää seuraavasti:

1. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä vapaasti vaihteluvälille 0,93–2,00 %.

2. Yleisen kiinteistöveron vaihteluväli 0,93–2,00 %.

3. Voimalaitosrakennuksen ja –rakennelman kiinteistöveron veroprosentti 0,93–3,10.

4. yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00–2,00

Kunnanvaltuusto voi kiinteistöverolain muuttamisesta annetun lain 12 a §:n mukaan määrätä erikseen 2 momentissa tarkoitetun rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin, vähintään 3,00 prosenttiyksikköä valtuuston määräämää yleistä veroprosenttia korkeammaksi, kuitenkin enintään 6,00 prosenttia. Kiinteistöverolain 12 a §:n mukaista erillistä veroprosenttia sovelletaan rakentamattomaan rakennuspaikkaan, jos rakennuspaikalla ei ole asuinkäytössä olevaa asuinrakennusta eikä sille ole maankäyttö- ja rakennusasetuksen  72 §:ssä tarkoitetulla tavalla ryhdytty rakentamaan sellaista ennen kalenterivuoden alkua;

  1. asemakaava on ollut voimassa vähintään vuoden ennen kalenterivuoden alkua;
  2. asemakaavan mukaan rakennuspaikan rakennusoikeudesta yli puolet on kaavoitettu asuntotarkoitukseen;
  3. rakennuspaikalla on maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 135 §:ssä tarkoitettu käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus sellaisen järjestämiseen;
  4. rakennuspaikka on liitettävissä yleiseen vesijohtoon ja viemäriin terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla;
  5. rakennuspaikalla ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:ssä tai 58 §:n 4 momentissa tarkoitettua rakennuskieltoa; ja
  6. rakennuspaikka on saman omistajan omistuksessa

Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosenttia ei kunnanvaltuusto ole Aurassa määrännyt.

Auran kiinteistöveroprosentteja korotettiin edellisen kerran vuodelle 2015. Yleistä kiinteistöveroprosenttia korotettiin 0,05 %, vakituisen asuinrakennusten korotus 0,10 % ja muiden kuin vakituisessa asuinkäytössä olevien rakennusten korotus oli 0,05 %.  Kuntien keskimääräiset kiinteistöverot vuonna 2018 ovat vakituisten asuinrakennusten osalta 0,49 %  ja yleisen kiinteistöveron osalta 1,16 %. Kiinteistöveroprosentit ovat Aurassa vuonna 2018:

1. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 0,55

2. Yleinen kiinteistövero 1,10

3. Muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,10

4. Yleishyödylliset yhteisöt 0,00

Kiinteistöveron tuotto Aurassa on 750 000 euroa vuodessa. Mahdollisista pienistä veronkorotuksista kertyisi kunnan kassaan 30 000 – 40 000 euroa. Liitteenä ovat laskelma nykyisestä kiinteistöverotasosta sekä vakituiseen asumiseen ja yleiseen kiinteistöveroon tehdyistä korotuksista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa kiinteistöveroprosentit vuodelle 2019 seuraavasti:

1. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 0,55

2. Yleinen kiinteistövero 1,10

3. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 1,10

4. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero 0,00.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.