Kunnanhallitus, kokous 22.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Kunnan tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2019

AurDno-2018-291

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Verotusmenettelystä annetun lain mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu säädettynä aikana, verotuksessa ennakkoperinnässä voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Kunnanhallitus antoi 11.6.2018 pitämässään kokouksessa vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien 2019–2021 taloussuunnitelman laadintaohjeet. Samalla kunnanhallitus antoi vuoden 2019 talousarvion laadinnan pohjaksi yhden prosentin nousun vuoden 2018 hyväksytystä talousarvion tasosta. Raamin laskennassa on käytetty tulovero-oletuksena 21,75 %.

Auran kunnan taseen alijäämä katettiin tilikauden 2017 aikana, jolloin ylijäämäksi muodostui 2 073 000 euroa. Kunnan lainakanta laski lähes 1 300 000 euroa saman vuoden aikana ja on nyt 11 976 000 euroa.  Lainamäärä on kunnan osalta 3 000 euroa ja konsernin osalta 3 703 euroa asukasta kohden. Kuntien keskimääräinen painotettu tuloveroprosentti vuonna 2017 on 19,91. Auran kuntakonsernin osalta vuosikate oli vuosina 2016 ja 2017 positiivinen, mutta suhteellinen velkaantumisprosentti on 58,3.

Kunnan verotuloennusteen mukaan vuonna 2018 kunnan tuloverokertymä nousisi vuoden 2017 tilinpäätöksestä noin 100 000 euroa, yhteisövero nousisi 100 000 euroa ja kiinteistöveron osuus pysyy ennallaan. Kuntaliiton tuottaman veroennustekehikon mukaan kunnan verotulot kasvaisivat jälleen vuonna 2019 reilut kaksi prosenttia. Kunnan valtionosuuksista leikataan vuonna 2019 tämän hetken tiedon mukaan 113 000 euroa.

Kaikki hallintokunnat ovat laatineet talousarvio- ja suunnitelmaehdotuksensa siten, että ohjeissa edellytettyyn määräaikaan mennessä alustavat käyttösuunnitelmat on syötetty taloussuunnittelujärjestelmään.

Hallintokuntien esitysten perusteella laaditussa ensimmäisessä talousarviossa toimintakatteen nousu 2018 talousarvioon verrattuna oli 1,7 %. Maksutuotot laskevat edelleen vuonna 2019, mutta kokonaisuutena tarkasteltuna toimintatuotot kasvavat noin prosentilla. Maksutuottojen laskevaan trendiin vaikuttavat varhaiskasvatusmaksujen valtionhallinnon tekemät kevennykset sekä kunnan omat palveluseteliratkaisut. Kunnan tuloveroihin on arvioitu 2,7 % kasvua vuoteen 2018 verrattuna ja verotuloihin kokonaisuutena 3,2 %. Valtionosuuksiin on arvioitu tulevan vuoteen 2018 verrattuna vähennystä vain -0,30 %. Jos poistojen määräksi arvioidaan 800 000 euroa, hallintokuntien esitykset merkitsevät noin 280 000 euron ylijäämää. Investoinnit jäävät katettaviksi pääosin lainarahalla.

Kunnan tulo- ja menovirrat, 1000 euroa

Tuloslaskelmat TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019
Toimintatuotot   3 073   3 192   2 585   2 613
Toimintakulut 21 803 21 251 21 833 22 440
Verotulot 14 440 14 873 14 678 15 148
Valtionosuudet   6 032   5 983   5 766   5 749

Erilaisten vähennysten johdosta kuntien tuloveroprosentit (nimellinen veroaste) eivät vastaa todellista veroastetta kunnissa. Puhutaan efektiivisestä veroasteesta, joka on maksuunpannun kunnallisveron suhde ansiotuloihin. Koko maan efektiivinen veroaste on vuonna 2018 14,35.  Kuntaliiton tilaston mukaan Auran efektiivinen veroaste vuonna 2018 tullee olemaan 14,99 % eli erotus kunnan tuloveroprosenttiin oli 6,76 %. Koko maan efektiivinen veroaste vuonna 2017 oli 14,36 %, joka on 5,50 vähemmän kuin keskimääräinen painotettu tuloveroprosentti, 19,86.  Auran kunnan tuloveroprosenttia 21,75 ei kunnan nykyisellä palvelujen tuotanto- ja kustannusrakenteella pystytä laskemaan, mutta nostoonkaan ei ole tällä hetkellä välttämätöntä tarvetta, kunhan toimialat pitävät menonsa tiukassa kurissa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnan tuloveroprosentiksi vahvistetaan 21,75 % vuodelle 2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.