Kunnanhallitus, kokous 22.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan viran perustaminen

AurDno-2018-297

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on antanut kokouksessaan 11.6.2018 täyttöluvan kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan tehtävään 1.1.2019 alkaen toistaiseksi. Sosiaalijohtajan näkemyksen mukaan tehtävän olisi tarpeellista olla virka. Jos tehtävässä käytetään julkista valtaa, tulee siihen perustaa virka. Auran kunnan hallintossäännön mukaan kunnanvaltuusto päättää virkojen perustamisesta. Virkasuhdetta koskevat  perussäännökset ovat kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain (2014/1301) mukainen sosiaalipalvelu. Tämä tarkoittaa sitä, että siihen sovelletaan sosiaalihuoltoa koskevaa lainsäädäntöä.  Kuntouttavalla työtoiminnalla vahvistetaan asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Toiminnalla pyritään myös ehkäisemään syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuus työtoimintaan ja muihin palveluihin. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2001/189).

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja voi virkasuhteessa myöntää kuntouttavan työtoiminnan palvelun, josta on annettava valituskelpoinen viranhaltijapäätös. Joissakin tapauksessa kuntouttavan työtoiminnan palveluun sisältyy täydentävänä toimeentulotukena myönnettävä matka-avustus, jonka siis voisi myöntää kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja. Eli tehtävään voisi virkasuhteiselle sisällyttää myös täydentävän toimeentulotuen päätöksiä ja sosiaaliohjaajan sijaistamista näissä asioissa tarpeen vaatiessa (esimerkiksi loma-ajat).

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja osallistuu aktivointisuunnitelmien laatimiseen, ja osaltaan hyväksyy ne.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se perustaa kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan viran 1.1.2019 alkaen Auran kuntaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.