Kunnanhallitus, kokous 22.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 LISÄPYKÄLÄ: Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän lausuntopyyntö talousarviovalmistelusta (lisäpykälä)

AurDno-2018-397

Perustelut

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus on pyytänyt omistajakunnilta lausuntoa talousarvionsa valmisteluun. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymällä on järjestämisvastuu laissa säädetyistä kansanterveystyön palveluista. Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymähallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 10.10.2018 vuoden 2019 talousarvion valmistelusuunnitelman, joka toteutuessaan tuottaisi 300 000 - 400 000 euron vuotuisen säästön. Pöytyän kunta on edellyttänyt kuntayhtymältä yhden prosentin pienennystä vuoden 2018 alkuperäisen talousarvion menoista. Auran kunta on päättänyt noudattaa vuoden 2019 osalta talousarvion raamina yhden prosentin kasvua verrattuna vuoden 2018 hyväksyttyyn alkuperäiseen talousarvioon.

Kuntayhtymän talousarvion valmistelusuunnitelman ehdotukset sisältävät toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia nykyiseen toimintaan. Tuloja kasvatettaisiin ottamalla käyttöön sairaanhoitajan käynnin hoitomaksu ensimmäiselle kolmelle käynnille. Maksutotot olisivat 120 000 - 170 000 euroa vuodessa. Yhden suuhygienistin toimen perustaminen toisi palkkakulujen jälkeen tuottoa 7000 euroa vuodessa ja tehostaisi hammaslääkäripalvelujen tarjoamista sekä nostaisi palvelun laatutasoa. Hammaslääkäripalvelut keskitettäisiin Kyrön ja Auran terveysasemille. Toimintavarmuus nousisi ja sijaiskulut pienenisivät. Konaisuudella on pitkän tähtäimen positiivisia vaikutuksia koko väestön terveyteen.

Laboratoriotoimintoja keskitettäisiin ja tehostettaisiin. Kuntayhtymän hallitus päätti selvittää myös ulkoistuksen kustannukset ennen päätöksentekoa. Lisäksi suunnitelmassa esitetään toiminnan keskittämistä kolmelle terveysasemalle. Tähän liittyisi sähköisten palveluiden laajentaminen ja kehittäminen, sijaiskustannusten lasku, kiinteistökustannusten lasku ja toiminnan tehostuminen.

Esitetyt toimenpiteet ovat Perlacon Oy:n tekemän selvityksen mukaisia. Kuntayhtymällä on paras mahdollinen tieto toimintojen ja palveluiden järjestämisestä ja eri vaihtoehtojen toteuttamismahdollisuuksista. Uudistuksia ja muutoksia tehtäessä on kuntayhtymän hyvä kiinnittää huomiota talouden lisäksi myös muutosten muuhun vaikuttavuuteen.

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän vuoden 2019 talousarvion valmistelusuunnitelma ja lausuntopyyntö ovat esityslistan liitteinä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän johtoryhmän valmisteleman ja kuntayhtymän hallituksen 10.10.2018 hyväksymän vuoden 2019 talousarvion valmistelusuunnitelman talousarviovalmistelun pohjaksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.