Kunnanhallitus, kokous 22.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän talouden tasapainottamisselvitys

AurDno-2018-43

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Pöytyän kunnanjohtaja Anu Helin on nähnyt tarpeelliseksi teetättää Auran ja Pöytyän kuntien yhteisen kuntayhtymän taloudesta ja toiminnasta tasapainottamisselvityksen vuoden 2017 yllättäen syntyneen alijäämän vuoksi. Selvityksen tavoitteena on varautua tulevaisuuden haasteisiin joko uudessa Sote-tilanteessa tai tilanteessa, jossa toiminta jatkuu kuntien toimintana. Tärkeintä on pystyä turvaamaan molempien paikkakuntien asukkaiden laadukkaat ja oikealla tavalla mitoiteutut terveyspalvelut nyt ja tulevaisuudessa sekä turvata nykyisten työpaikkojen säilyminen kuntayhtymässä. Anu Helin on ollut yhteydessä Perlacon Oy:n Eero Laesterään asiasta. Kuntayhtymän tilanteesta pidettiin myös alustava palaveri, johon osallístuivat Anu Helinin lisäksi Auran kunnan hallintojohtaja Tuija Pellosmaa, Perlacon Oy:n Eero Laesterä ja Arto Alanko. Keskustelun pohjalta Perlacon Oy on antanut työstä tarjouksensa. Työmääräarvio on 15 - 20 konsulttipäivää, jonka hinta on 1 200 euroa (alv.  0) sekä matkakustannukset toteutuneen mukaisesti. Pöytyän kunnan kanssa on alustavasti sovittu, että kustannukset jaetaan omistajakuntien kesken omistusprosenttien mukaisesti. Pöytyän kunnanjohtajan ehdotuksen mukaan työtä varten perustetaan virkamiestyöryhmä, johon kumpikin omistajakunta ja kuntayhtymä nimeää kolme edustajaa. Työstä halutaan saada objektiivinen selvitys päätöksentekoa varten. Tulokset esitellään päätöksenteko-organisaatioille. Tarjous on kokouksen oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus hyväksyy Pöytyän kunnan ehdotuksen yhteisestä selvityksestä terveyspalvleuiden kehittämisestä ja turvaamisesta paikkakunnilla, siihen liittyvän saadun tarjouksen ja kustannusten jakautumisen omistajakuntien omistusosuuksien suhteessa sekä nimeää selvityksen työryhmään kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja sosiaalijohtajan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Perlacon Oy:n selvitys Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän palveluista, niiden järjestämisestä ja kustannuksista on valmistunut. Raportti koostuu kolmesta osasta. Raportin 1. osassa kuvataan kuntayhtymän nykytilanne, 2. osassa sosiaali- ja terveysmenojen -kustannusten kehitys eri vaihtoehtoisilla skenaarioilla ja 3. osassa on laadittu SWOT-ananlyysi nykyisestä toiminnasta sekä annetaan toimenpide-esityksiä jatkotyöskentelyä varten.

Raportin keskeisenä havaintona on, että lääkäripalvelujen käyntimäärät ylittävät molemmissa kunnissa merkittävästi maan ja maakunnan keskimääräisen tason. Sillä ei kuitenkaan selvityksen mukaan ole merkittävästi alentavaa vaikutusta erikoissairaanhoidon kustannuksiin, sillä erikoissairaanhoidon kustannukset ovat korkeat, vaikka väestön kuolleisuus ja kansantautien ilmaantuvuus ovat keskimääräistä pienemmät. Palvelutarpeen edelleen kasvaessa tulee perusterveydenhuollon tuottavuutta parantaa.Samalla on pohdittava koko sosiaali- ja terveystoimen kustannusten kokonaisuutta ja miten tähän kokonaisuuteen pystytään parhaiten vaikuttamaan. Sinällään raportissa ei mennä kovin syvälle itse kuntayhtymän toimintaan tai palvelujen toteutusmalliin, vaan esitetyt toimenpiteet ovat pitkälti samoja, joita terveyspalveluiden selvitystyöryhmä esitti jo vuonna 2014. Raportissa esitetään jatkotoimenpiteeksi kahden työryhmän perustamista ja niille 10 keskeistä tehtävää tai selvitettävää asiaa, jotka liittyvät palvelujen järjestämiseen ja talouden ja hallinnon kehittämiseen.

Maakuntauudituksen toteutuminen esitetyn kaltaisella mallilla on edelleen epävarmaa ja selvinnee vasta loppuvuodesta 2018. Sinällään lienee selvää, että valmistelua eri asioiden osalta on tehty jo niin pitkälle, että sosiaali- ja terveyspalveluiden toteuttamisessa tulee tapahtumaan merkittäviä muutoksia, vaikka itse maakuntauudistus jäisikin esitetyllä mallilla toteutumatta. Pöytyän ja Auran on syytä edelleen yhteisesti jatkaa sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteiden ja palvelumallien selvittämistä ja käydä tiivistä keskustelua maakunnan ja sen eri toimijoiden kanssa tulevaisuuden palvelurakenteesta ja -malleista.

Liitteenä Perlacon Oy:n raportti ja oheismateriaalina Arto Alangon ja Eero Laesterän esitykset raporttiin liittyen sekä Heikki Kiisken laatima kuntayhtymän rakennusten korjaustarvearvio.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää jatkaa yhteistyössä Pöytyän kunnan kanssa sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteiden ja palvelumallien selvittämistä raportissa esitetyjen työryhmien ja tehtävien pohjalta ja valtuuttaa kunnanjohtajan nimeämään työryhmiin tarvittavat Auran kunnan edustajat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Perustelut

Pöytyän kunnanhallitus on 8.10.2018 päättänyt työryhmien perustamisen lisäksi, että terveyspalveluiden työryhmään kutsutaan selvitysmies Arto Alanko, joka toimisi myös työryhmän puheenjohtajana. Lisäksi Pöytyän kunnanhallitus on päättänyt, että molempiin työryhmiin valitaan edustajat luottamushenkilöistä niin, että Pöytyältä on 2 edustajaa ja Aurasta 1. Hallinnon ja talouden järjestämisen työryhmän puheenjohtajuutta esitetään osoitettavaksi Auran kunnalle.

Puheenjohtajien kanssa käydyssä keskustelussa katsottiin, että Pöytyän yksipuolisesti esittämä luottamushenkilöiden lisääminen työryhmiin ei tuo merkittävää lisäarvoa työryhmätyöskentelyyn ja käytännössä aiheuttaa virka-aikaan tapahtuvalle valmistelulle sekä aikatauluihin ja resursseihin liittyviä kysymyksiä että taloudellisia lisäkuluja. 

Työryhmätyöskentelyn lisäksi Pöytyän kunnanhallitus päätti, että kuntayhtymän pitkäjänteisen johtamisen turvaamiseksi arvioidaan kuntayhtymän johtajan tehtävien hoitamista 31.12.2018 mennessä. Kuntien välinen neuvottelu asiasta on sovittu pidettäväksi 26.10.2018. Käytännössä ei ole järkevää irrottaa yksittäistä asiaa erillisen tarkasteluun, vaan kuntayhtymän johtaminen ja johtajan tehtävien hoitaminen tulee tarkastella osana talouden ja hallinnon työryhmän työskentelyä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Käydyn keskustelun jälkeen kunnanjohtaja antoi seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää ilmoittaa Pöytyän kunnalle, että Auran kunta osallistuu Perlaconin raportin alkuperäisen ehdotuksen mukaiseen työryhmätyöskentelyyn, joka perustuu virkamiesedustuksiin kolmesta organisaatiosta sisältäen puheenjohtajat. Lisäksi hallitus päättää, että tässä vaiheessa ei neuvotella kuntayhtymän johtajan tehtävien hoitamisesta, vaan kuntayhtymän tuleva johtaminen käsitellään työryhmätyöskentelyn yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Pöytyän kunta, Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä.

Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.