Kunnanhallitus, kokous 22.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 243 Aluearkkitehtiyhteistyön hyväksyminen

AurDno-2021-576

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Auran kunnassa ei ole ollut muutamaan vuoteen omaa kaavoittajaa. Kunnan tonttivaranto on pienentynyt ja uuden osayleiskaavan valmistumisen jälkeen asemakaavoitukselle ja pienille kaavamuutoksille on tarvetta. Vt. kunnanjohtaja on neuvotellut Pöytyän kunnan kanssa kuntien välisestä yhteistyösopimuksesta kaavoitukseen ja aluearkkitehtitoimintaan. Maankäyttö- ja rakennuslain 20 §:n mukaan kunnassa, jonka asukasluku on yli 6 000, tulee olla kaavoittaja, jolla on kunnan kaavoitustehtävien hoidon edellyttämä pätevyys. Kaavoittaja voi myös olla kuntien yhteinen tai kunta voi antaa tehtävän sopimuksen nojalla toisen kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevan kaavoittajan hoidettavaksi.

Aluearkkitehdin toiminnan koordinoinnista ja ohjaamisesta vastaavat sopimuskuntien kuntajohtajat tai heidän valtuuttamansa henkilöt. Auran kunnan käytettävissä oleva osuus aluearkkitehdin työajasta on vuositasolla noin 40%. Työtuntien ensisijainen käyttöoikeus on Pöytyän kunnalla. Työtuntien määrä kuntien kesken voi vaihdella kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Aluearkkitehdin toimintakustannukset jaetaan sopimuskuntien kesken aluearkkitehdin ylläpitämän tuntikirjanpidon mukaan. Auran kunta maksaa korvauksena kunnalle tehdystä työtunnista 60 euroa. Hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Elinkustannusindeksiin sidottua hintaa tarkistetaan vuosittain 1. tammikuuta, ensimmäisen tarkistusajankohdan ollessa vuonna 2023.

Aluearkkitehdin toimintakustannuksiin sisällytetään kokonaisuudessaan palkka- ja henkilösivukulut, hallintokulut, matkakulut ja päivärahat sekä muut yleiskulut. Auran kunnan työmatkoihin kuluva aika lasketaan työtunteihin. Pöytyän kunta ei peri Auran kunnalta erillistä korvausta aluearkkitehdin käyttämistä työtiloista ja välineistä Pöytyän kunnan toimipisteessä. Kuntakohtaisesta aluearkkitehdin käytöstä aiheutuvista muista erityisistä kuluista vastaa se sopimuskunta, jonka tehtävien suorittamisesta kulut aiheutuvat. Sopimusluonnos on lliitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyösopimuksen aluearkkitehtitoiminnasta Pöytyän kunnan kanssa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Pöytyän kunta

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Perkkiönkuja 2, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45